انتشار فراخوان مشترک کومەلە و ٩ سازمان سیاسی دیگر

کومەلە زحمەتکشان کردستان و 9 حزب و سازمان سیاسی دیگر در فراخوانی مشترک طرح مشترک خود را برای فردای ایران بعد از جمهوری اسلامی اعلام میکنند.   متن کامل فراخوان:   فراخوان به همکاری مشترک کشور ما نزدیک به ۴۰ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرایطی که … بەردەوام بە لە خویندنەوەی انتشار فراخوان مشترک کومەلە و ٩ سازمان سیاسی دیگر