طبق اخبار رسیدە متاسفانە مزدوران مرزبانی سپاه پاسداران امروز دوشنبە چهارم اسفند ماه ١٣٩٩ در نقطە مرزی بمپشت سراوان بە سوی سوختبران بی‌پناه بلوچ تیراندازی مستقیم کردە است و در پی آن دستکم چهاردە نفر کشتە و زخمی شدەاند.
این اولین بار نیست کە مزدوران جمهوری اسلامی دست بە چنین جنایتهای میزنند و روزانە ما شاهد جنایتهای پی در پی رژیم در کردستان و کشتار کولبران و بقیە مناطق ملیتی بودە و بە رویە روزانە کاری رژیم مبدل گشتە است.
وضعیت اسفناک مناطق ملیتی و نبود امکان کار و محرومیتهای گستردە روا داشتە شدە بر ملیتهای تحت ستم ایران باعث شدە کە مردم بی امید هیچ راه دیگری جز امرار معاش و تلاش برای پیدا کردن نان شب، بە کارهای مرزی روی آوردە و جان خود را برای درآمد اندک و ناچیز بە خطر بیاندازند.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن محکوم کردن این جنایت ضد بشری و عرض تسلیت بە خانوادە بازماندگان این جنایت آرزوی بهبودی برای مجروحین، بر این باور است کە عامل اصلی همە ویرانیهای ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران است و نابودی این رژیم تنها راه پیش روی همە مردمان ایران است.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
چهارم اسفند ١٣٩٩ هجری شمسی
٢٣ی فیوریە ٢٠٢١ میلادی