تودەهای مردم آگاە کوردستانمردم شرافتمند و آزادیخواه ایرانمجامع و محافل بین المللیهمچنان کە اطلاع دارید، از شامگاە پنجشنبە ٢٤ تیرماە برابر با ١٥ ژوئیەی ٢٠٢١ مردم اهواز و شماری از شهرها و مناطق استان خوزستان در اعتراض بە بی آبی، قطعی مکرر برق و از همە مهمتر انتقال آب این استان بە استان‌هایی در مرکز ایران، دست بە اعتراضاتی وسیع و همەجانبە زدەاند. خبرهای رسیدە حاکیست کە در شهرها و مناطق اهواز، شوش، خفاجیە (سوسنگرد)، فلاحیە (شادگان)، اندیمشک، دشت آزادگان، حمیدیە، آبادان، معشور (ماهشهر)، کوت عبداللە، ملاثانی، هویزە و… با بستن جادەها و ریختن بە خیابان‌ها، علیە سیاست‌های ضد مردمی رژیم بە ویژە در رابطە با خشکاندن سرچشمەهای آب خوزستان بە قصد انتقال آنها بە مناطق مرکزی ایران، قطع آب خانگی و حقابەی کشاورزی شعار دادەاند. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی کە همچون سیاست همیشگی خود، در مقابل اعتراضات برحق و مطالبات مردم بپاخاستە راە حلی بجز ایجاد خفقان و تشدید سرکوب و کشتار نمی‌شناسد و زبانی بجز زبان زور نمی‌فهمد، در این مورد نیز با گسیل و استقرار نیروهای ضد خلقی، ایجاد محدودیت اطلاع‌رسانی و کاهش سرعت اینترنت، خود را برای سرکوب گستردەی دیگری مهیا نمودە و آخرین خبرها تا این لحظە از بازداشت دەها تن و جان باختن دست کم یکی از معترضان بە نام مصطفی نعیماوی در فلاحیە حکایت دارد. گفتنی است کە در سالیان اخیر رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی از طریق سدسازی و انتقال تونل‌های انتقال آب در مناطقی همچون خوزستان، لرستان، کوردستان، گیلان، مازندران و … بە جای یافتن راه حلی مناسب برای مشکل كم‌آبی در سراسر ایران، سعی نمودە است، بحران را از استان‌های مرکزی بە مناطق ملیت‌های تحت ستم منتقل کند و ضمن نابودی کشاورزی و محیط زیست و تشدید بحران کم آبی در این مناطق و وادار نمودن آنان بە مهاجرت اجباری و تخلیەی جمعیتی، در شهرها و مناطق کویر مرکزی ایران بە احداث و گسترش صنایع سنگین آب‌بر و کشت محصولاتی همچون برنج بپردازد. مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، ضمن ابراز همبستگی با مردم بپاخاستەی خوزستان و پشتیبانی از مطالبات برحق آنان، سیاست‌های ضد بشری رژیم ایران جهت امحای تدریجی هویت و موجودیت ملیت‌های تحت ستم و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی اقشار و طبقات مختلف مردم ایران را بە شدت محکوم نمودە و از مجامع و محافل بین‌المللی تقاضا دارد صدای اعتراضات و نارضایتی‌‌های گستردەی مردمی در داخل کشور را شنیدە و از همسویی و مماشات با چنین رژیم سفاک و انسان‌ستیزی بپرهیزند.

پیروز باد مبارزات ملیت‌های تحت ستم ایران

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

٢٦ تیرماە ١٤٠٠ خورشیدی١٧ ژوئیەی ٢٠٢١ میلادی