امسال نیز در سراسر جهان، متینگ و مراسم روز جهانی زن برگزار میشود. فعالین و تشکلهای زنان، مردم آزادیخواە و همە احزاب و نهادهای مترقی در گرامیداشت این روز و برای تثبیت برابری زن و مرد در همە امور اجتماعی، سیاسی و خانوادگی، شرکت خواهند نمود. از سوی دیگر جریانات ارتجاعی، حکومتهای دیکتاتور و افکار زن ستیز نیز خود را برای بقا و تداوم نابرابری و ستم بر زنان بە تدارک میپردازند.

مبارزە زنان برای آزادی امروزە دیگر تنها امر زنان نیست، بلکە بەامر همە ازادیخواهان، برابری جویان و بە نبردی برای رهایی انسان از قیود تفکرات ستمگرانە و بقای مردسالاری تبدیل شدە است.مبارزە برای رهایی کامل زن در واقع بە چالش کشیدن دنیای کهن و حکومتهای دیکتاتور و باقیماندە تفکرات قرون وسطایی در جهان کنونی است.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بە عنوان دولتی مذهبی و با قوانین آپارتاید جنسی و در مناطق و بخشهایی از جهان کە جریانات زن ستیز هنوز در تکاپوی کسب سلطە قوانین تبعیض امیزند، این مبارزە هم برای جنبش زنان و هم برای انسانهای ابعادی وسیعتر بە خود میگیرد. رژیم اسلامی ایران بیش از سە دهە است برای سرکوب جنبش زنان از هیچ اجحاف قانونی در اجتماع، محیط کار، ادارە، محلهای آموزش و خانوادە دریغ نورزیدە است. در مقابل جنبش زنان در ایران و منطقە نیز در برابر این بیعدالتیها و رهایی از ستم، با قامتی استوار رهایی زن را طلب نمودە و دستاوردهای عظیمی را تثبیت نمودە است.

اکنون زنان کوبانی و مبارزین زن کرد در سراسر کردستان و از آنجملە در کردستان ایران نیز، توان، سرسختی و ارادە زنان را برای رهایی بە نمایش درآوردە و پشتیبانی جنبش جهانی برای رهایی زن و برابری کامل با مردان را بە خود جلب نمودەاند. جان گرفتن و تحرکات جریان تروریستی داعش بر علیە انسانیت و زن، اگر حکایت از همسویی با قوانین اسلامی در ایران دارد، در همان حال بیانگر ترس ارتجاع از جنبش زنان و عکس العملی کهنەپرستانە در مقابل برابریخواهی زنان است.

ما روز جهانی زن را بە همە زنان و جنبش زن برای رهایی، تبریک میگوییم و از همە انسانهای آزادە، متمدن و مبارز اعم از زن و مرد میخواهیم تا در این جنبش شرکت نمودە و قوانین زن ستیز را بە چالش کشیدە و دست حاکمان اسلامی و آپارتاید جنسی را از سر زنان کوتاە نمایند.

پر توان باد جنبش زنان برای رهایی

مرگ بر قوانین و حکومتهای زن ستیز

کومەلە زحمتکشان کردستان

6 مارس 2015 برابر با 15 اسفند 1393