٤٦ سال از تأسیس کومەلە و ٣٧ سال از اعلام علنی فعالیت بە نام کومەلە میگذرد. ٣٧ سال پیش پس از جانباختن رفیق محمد حسین کریمی، از بنیانگذاران کومەلە، کومەلە فعالیت آشکار و وسیع خود را آغاز نمود.

در این مدت کومەلە فراز و نشیبهای فراوانی تجربە نمودە است. طی چهار دهە گذشتە، کومەلە در کردستان ایران، جریان چپ و سوسیالیستی و از سازماندهندگان موثر جنبش خلق کرد برای رفع ستم ملی در جامعە را نمایندگی و برای آزادی و دمکراسی با صلابت و استواری ایستادە است. آزادی و برابری زن با مرد و سازماندە و مشوق اصلی زنان در پیکار خلق کرد، پافشاری بر آگاهی مردم و مشارکت مستقیم آنان در تصمیمات سیاسی، بالابردن ارزشهای مبارزاتی خلق کرد در جنبش آزادیخواهی اش، دفاع از کارگران و زحمتکشان و نبود توهم نسبت بە دشمنان آزادی و جمهوری اسلامی، ایجاد صف نوین در مقابل ارتجاع و کهنەپرستی، همە در کردستان بە نام کومەلە ثبت شدەاند و زبانزد دوست و دشمن است و بر آن صحە میگذارند و نازدودنی است.

امروز نیز علی رغم سرکوب و دیکتاتوری رژیم اسلامی و تبدیل کردن کردستان به یک پادگان نظامی بزرگ، همچنان این سیاست و سنتها از یکسو مایە وحشت سران رژیم و ارتجاع محلی است، از سوی دیگر تودەهای وسیع مردم، زن و مرد، پیر و جوان، با احترام، نیکی و ستایش از کومەلە و سیاستهایش سخن می گویند و کماکان الهام بخش آنان در پیکار اجتماعی شان است. هنوز هم سرودهای کاک فواد، مام رحمان و کاک شوان ورد زبان مدافعان آزادی و برابری و رهروان پر شور جنبش رهایی مردم کردستان است. اکنون نیز کە جریانات ارتجاعی و تاریک پرست جنب و جوش و موقعیتی یافتەاند و در کل منطقە تهدید محسوب میشوند، بیش از هر زمان دیگری ضرورت تقویت خط سیاسی و پیشرو و نوین کومەلە، معنی و مفهوم دارد و نیاز بە جریانی چپ و سوسیالیستی، شفاف، راستگو، پیشرو و نوگرا بیش از هر زمان احساس میشود.

در گرامیداشت روز کومەلە ضروری است تا وظایف کنونی خود در این شرایط بشناسیم و بر آن تأکید نماییم: تقویت جریان چپ و سوسیالیستی و استثمارشدگان کردستان، ایفای نقش موثر آن در جنبش خلق کرد، دفاع پیگیر از جنبش ملی و دمکراتیک مردم کردستان و رهبری آن، ، تأکید بر پلورالیسم، دمکراسی و عدالت اجتماعی، پیوند با جنبش مدنی و سیاسی و مبارزە صریح با کهنەپرستی و ارتجاع، از وظایف تخطی ناپذیر ماست. تلاش برای سازماندهی جنبش های اجتماعی کردستان جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش سیاسی و مدنی گستردەای که هم اکنون سیمای مقاومت و ایستادگی مردم کردستان را برجستە کردە است. این امر بدون از خودگذشتگی، فداکاری و جسارت انقلابی ممکن نیست. نسل جوان کنونی از کومەلە و اعضا و کادرهایش میخواهد تا در این دورە نیز سنت شکن و پیشقدم باشند. حفظ و تقویت نیروی پیشمرگ و ارتباط فشردە با مردم، از ملزومات پیشروی در مرحلە کنونی است.

کومەلە خود را حزب جنبشهای اجتماعی و مدافع سکولاریسم در همە بخشهای کردستان میداند. ما برای هماهنگی و اتحاد عمل در جنبش آزادیخواهی کرد همە توان خود را بە کار میگیریم. خواهان دیالوگ برای مدیریت اختلافات سیاسی در این جنبش هستیم. برعلیە هرنوع انحصارطلبی و پایمال نمودن منافع مردم خواهیم ایستاد، هر نوع دیپلماسی با اشغالگران کردستان را کە منجر بە زیان رساندن بە منافع بخشی از کردستان شود، محکوم میکنیم و بر هماهنگی و ایجاد چتری واحد مابین احزاب سیاسی در کردستان ایران و همەی بخش های کردستان تأکید نمودە و برای آن تلاش میورزیم. از نظر ما رژیم جمهوری اسلامی حکومتی ضد مردمی و ارتجاعی است، این رژیم دشمن قسم خوردە جنبش آزادیخواهی کردستان است و لذا سرنگونی آن آرزوی همە مردم ایران و کردستان است.

در این روز ضمن گرامیداشت یاد همە جانباختگان جنبش رهایی کردستان و فعالین جنبش سوسیالیستی، در برابر خانوادە و بازماندگانشان سر تعظیم فرود آوردە و با آنان پیمان تازە میکنیم کە برای پیروزی راە و آرمانهایشان از هیچ تلاشی دریغ نورزیم. بە همە زندانیان سیاسی دربند، بە پیشمرگان دیرین کومەلە و بە فعالین سیاسی مخفی، بە فعالین مدنی، اجتماعی و فرهنگی کە در این دوران سخت بار گرانی بر دوش کشیدەاند، درود میفرستیم و بە گرمی دستهایشان را میفشاریم.

زندەباد کومەلە،
زندە باد آزادی و سوسیالیسم
پرتوان باد جنبش رهایی ملی مردم کردستان
سرنگون باد رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی

کومەلە زحمتکشان کردستان
٢٣ بهمن ١٣٩٤