دیشب نیروی ویژە و پلیس ترکیە بە منازل شخصی صلاح الدین دمیرتاش و و فیگن یوکسک‌داغ رهبران مشترک حزب دمکراتیک خلقها و هشت نمایندە دیگر این حزب در پارلمان، یورش بردە و دستگیرشان نمودەاند. این کردار ضد دمکراتیک تداوم زورگوییها و نظامی نمودن فضای سیاسی در ترکیە است کە ماههاست دنبال میشود.

حزب دمکراتیک خلقها کە از طریق مبارزە سیاسی و مدنی بە دفاع از حقوق کردها در ترکیە میپردازد و از آزادیهای سیاسی پشتیبانی مینماید، دارای ٥٩ کرسی پارلمانی در ترکیە و نفوذ سیاسی وسیعی در کردستان است. دستگیری رهبران و نمایندگان پارلمان این حزب نە تنها نقض آشکار دمکراسی، بلکە ضربەزدن بە تلاش برای همبستگی میان مردم کرد و ترک است.

ما این کردار نظامی و ضد دمکراتیک رابە شدت محکوم میکنیم و از مبارزە مدنی و سیاسی خلق کرد در کردستان ترکیە برای احقاق حقوق ملی و دمکراتیکشان پشتیبانی نمودە و خواهان آزادی دستگیرشدگان دیشب و آزادی رهبری مشترک شهرداری دیاربکر نیز هستیم. این شیوەی رودررویی با احزاب سیاسی، روزنامەها و فعالین مدنی، بیگمان ارادە مردم برای آزادی را نە تنها تضعیف نمیکند، برعکس عزم آنان را در مبارزە برای کسب حقوق دمکراتیکشان، استوارتر مینماید. مردم ترک و کرد ترکیە خواهان زیستن با هم در مسالمت و همبستگی هستند و پاگرفتن دیکتاتوری نوینی را قطعأ پذیرا نخواهند بود.

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان

٤. ١١. ٢٠١٦ میلادی ١٤ آبانماە ١٣٩٥