فعالین سیاسی و آزادیخواه کردستان
تشکیلات ها و اعضا مخفی کومەلە در کردستان
اعضا و هواداران کومەلە

هفتە پیش رو هفتەی رودرویی مجدد خلق کرد با جمهوری اسلامی است. در حالیکە همەی سران و ارگان ها و کاندیدهای رژیم علی رغم رقابت های نهان و آشکار برای غصب فزونتری از قدرت و ثروت در درون خود، تمام توان خود را برای کشاندن شمار کثیری از مردم به پای صندوق ها به کار انداختەاند. در این میان تمرکز ویژەای بر کردستان دارند و در مناظرەها هم آشکارا بود که کشاندن خلق کرد به پای صندوق ها یکی از اساسی ترین دغدغەهای رژیم و سرانش است.

موضع مشترک احزاب سیاسی کردستان و فراخوان آنان برای تحریم نمایشات انتخاباتی، اتحاد خلق کرد را ممکن ساختە است.
هفتە پیش رو را به یک کارزار سراسری در کردستان تبدیل کنیم و باردیگر نشان دهیم که جمهوری اسلامی در کردستان مشروعیتی ندارد. این کارزار امر همەی ماست. با تمام توان برای گسترش این کارزار و بایکوت انتخابات و نشان دادن بیگانگی جمهوری اسلامی با مردم کردستان بکوشیم.

ما همەی مردم آزادە کردستان، تشکیلات های کومەلە در شهرها و روستاها، فعالین و آزادیخواهان و تمام کسانی کە برای آزادی پیکار می کنند و تشکل های مدنی را فرامی خوانیم که با تمام وجود این کارزار را پیش ببرند و برای پیروزی آن تلاش کنند.

هیات اجرایی کومەلە زحمتکشان کردستان
٢٤ اردیبهشت ١٣٩٦ برابر با ١٤ مەی ٢٠١٧