طی روزهایی که پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە جلسات کاری خود را پیش می برد، خیزشی نیرومند و قیام مردمی متحد، جمهوری اسلامی را با بزرگ ترین چالش دوران حاکمیت خود روبرو ساخت. شاهد حضور وسیع مردم مبارز، زنان، جوانان و کارگران و زحمتکشان بودیم که از تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی و ظلمتکدەای که حاکم کردە است، به ستوە آمدە و خشم و عصیان شان فوران می کرد.

این روزها و پیکار رودررو و بی باکانە علیە رژیمی که در چهار پایتخت خاورمیانە قدرقدرتی می کند و رقبایش را به ثبات و تداوم خود متقاعد کردە بود، نشان داد که در برابر ارادە و نیروی متحد مردم تا چە اندازە زبون و ضعیف است.

بدون شک ایران قبل و بعد شورش اخیر در همەی معادلات سیاسی، اجتماعی و حکومتی از هم متمایز خواهد بود که مدیون رزم و پیکار شما مردم رنجدیدە و سرکوب شدە است که با خون و جانبازی دەهاتن برای همیشە در لابلای صفحات تاریخ معاصر نقش بست.
پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە بە همەی شما مردم مبارز، زنان جسور، جوانان پرشور و کارگران و زحمتکشان درود می فرستد و ایمان راسخ داریم که این مبارزات بە ثمر خواهد رسید و بساط ننگین این رژیم ضد مردمی، ضد زن و ضد آزادی را برای همیشە درهم خواهد پیچید.

پرتوان باد مبارزات متحدانە علیە جمهوری اسلامی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پلنوم هشتم کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان
دیماە ١٣٩٦
ژانویە ٢٠١٨