رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / 

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب/

به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

هموطنان عزیز،

مردم تحت ستم ایران!

در آستانە سال نو وبه ” کرامت ” رژیم واپسگرا و فاسد جمهوری اسلامی، متاسفانە شاهدیم کە شرایط زندگی بر مردم تحت ستم و ظلم کشیدە ایران بیش از بیش دشوار شدە است.

بلند پروازیهای حاکمان خودکامە ایران در تقابل با جامعە جهانی و تداخل و جنگ افروزی در امور کشورهای منطقە،کشور را در انزوای کامل سیاسی و اقتصادی قرار دادە است. پیامد های این انزوا، بیکاری، فقر و تنگدستی هرچە بیشتر مردم بودە است. ایران اکنون رکورددار شاخص فلاکت در منطقە است و براساس آمار سازمانهای بین المللی از زمرە فاسدترین حکومت های جهان بە شمار میآید.

در کنار نابسامانی های اقتصادی، حاکمیت هیچ گونە فعالیت سیاسی و مدنی علیه خود را نیز برنمیتابد، در سالی کە گذشت جمهوری اسلامی همچنان جزو بزرگترین ناقضین حقوق بشر در جهان بود، سرکوب و انکار حقوق ملیتهای تحت ستم ایران، دستگیری و سرکوب گستردە روزنامە نگاران و فعالین کارگری و زیست محیطی، کشتار بیرحمانە معترضین در آبان ماه، شلیک موشک بە هواپیمای مسافربری توسط سپاه و سعی در انکار و پردەپوشی آن، تنها بخشی از جنایتهای رژیم در حق مردم ایران در سال گذشتە بودە است.

تعلل حاکمیت در اطلاع رسانی و وکنترل ویروس کرونا با بهانە واهی حضور مردم در راهپیمایی ٢٢ بهمن و انتخابات مجلس و ممانعت از قرنطینە شهر قم بە عنوان کانون شیوع بیماری بە واسطە اعتقادات خرافی و ارتجاعی کشور را درگیر یک بحران جدی نمودە و در شرف یک فاجعە انسانی قرار دادە است. امروز پرستاران و کادر پزشکی کشور با حداقل امکانات در خط مقدم مبارزە با کرونا قرار دارند و در این راه تاکنون متحمل هزینەهای انسانی بسیاری شدە اند.

مردم آزادی خواه ایران!

در سال پیش رو با کاهش قیمت نفت و رکود اقتصاد جهانی ناشی از بحران کرونا، پیشبینی میشود کە حاکمیت با کمبود بی سابقە بودجە مواجە شود و متعاقب آن فشار اقتصادی بیشتری متوجە مردم ایران شود.عملکرد گذشتە حاکمیت در کمک رسانی بە مردم آسیب دیده در بلایای طبیعی همچون سیل و زلزلە نشانگر این واقعیت است کە در کنترل بحران ناکارآمد و ناتوان است. ازاین رو “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران “، “کنگره ملیتهای ایران فدرال” و “شورای دموکراسی خواهان ایران” ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز و ایام سال نو، در شرایط کنونی یگانە راە گذر از بحران کرونا را در همدلی و همکاری همەی آحاد مردم در جدی گرفتن توصیەهای پزشکی برای قطع چرخە انتقال ویروس میدانند.

نوروز در اساطیرما پیام آور چیرگی نور بر تاریکی و تحقق عدالت و آزادی است. بحران های پی درپی، پایەهای نظام را سست تر از قبل نمودە و با قطع درآمدهای نفتی نظام کم کم اهرم های فشار خود کە همان مزدوران خود فروختەاند را از دست خواهد داد و دیری نخواهد پایید کە شعلە های خشم مردم طومار این ظالمان را درهم پیچد.

بامید تحقق آزادی و دمکراسی در ایران!

هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز!

کنگره ملیتهای ایران فدرال

Cnfi.dabirkhaneh@gmail.com

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

www.hambastegi.info

info@ hambastegi.info

سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ -۱۷ مارس ۲۰۲۰

بابەتی پێشووراگەیاندنی سکرتاریەتی کۆمەڵە بە بۆنەی مەرگی باوکی هاورێیەکی گیانبەختکردووی کۆمەڵە لە شاری مهاباد
بابەتی دواترراگەیاندنی سکرتاریەتی کۆمەڵە بە بۆنەی مەرگی دایکی دوو هاورێی گیانبەختکردووی کۆمەڵە لە شاری سەقز