٣٠ خرداد مصادف با ٢٠ ژوئن، روز جھانی پشتیبانی از کارگران دربند و زندانیانی سیاسی در ایران است کە زیر سلطە سیاە جمھوری اسلامی صدھا فعال سیاسی و کارگری و کنشگر جنبش زنان در زندانهای رژیم در حبس میباشند.

جمھوری اسلامی کە از بدو سرکارآمدن بە سرکوب منتقدان پرداخت، در مدت نزیک بە چھار دھە سلطە سیاە اسلامی در ایران ھزاران فعال سیاسی و کارگری و مدافعین حقوق زنان را بە اتھامھای مختلف روانە زندان کردە و صدھا نفر  در زیر شکنجە و حکم اعدام این رژیم جان باختەاند.

در کردستان کە ھمیشە و در ھمە مراحل تاریخی ضد سلطە جمھوری اسلامی بودە است، فعالین سیاسی، کارگری، مدنی و فعالین جنبش زنان و محیط زیست مورد دستگیری و شکنجە و اعدام قرار گرفتەاند. بدون دلیل نیست کە تاکنون در ایران؛ تنھا در کردستان است کە اعدام سیاسی وجود دارد و فعالین سیاسی اعدام میشوند.

سیاست انکار کرد از جانب جمھوری اسلامی در کردستانی کە در ھمە برھەھای زمانی سنگر مقاومت و مبارزە علیە دیکتاتۆری بودە است، تنھا برای سرکوب صدای برحق فعالین سیاسی نبودە و نیست، بلکە کشتار کولبران، نابود کردن طبعیت و محیط زیست، تلاش برای عقب ماندگی کردستان، محو ھویت و زبان ملی و حتی ترور فعالین سیاسی در داخل و خارج ایران، بخشی از سیاست ژینوساید ملت کرد و حقوق و ئازادیھایش میباشد کە فعالین این راە قربانی اصلی این سیاست رژیم میباشند.

٢٠ ژوئن؛ روزیست برای بلندکردن صدای زندانیان سیاسی؛ ما ھمصدا با خانوادەھای زندانیان سیاسی و ھمە جانباختگان قتل عام  دھە ٦٠ تا سرکوب ١٣٩٨ خواھان فروپاشی رژیم  جمھوری اسلامی ھستیم.

مرکز زنان کردستان ایران بە مناسبت روز جھانی پشتیبانی از زندانیانی سیاسی در ایران، سیاست سرکوب و تعقیب و دستگیری زندانیان سیاسی و فعالین مدنی را  در ایران محکوم میکند. ما ھمصدا با ھمە آزادیخواھان و خانوادەھای زندانیان سیاسی در ایران و کردستان، از سازمانھای بین المللی حقوق بشر درخواست داریم از تلاشھایشان برای فشار بر رژیم ایران برای آزادی بی قید و شرط  زندانیان سیاسی در ایران و کردستان فرو گذاری نکنند.

مرکز زنان کردستان ایران

٢٩ خرداد ١٣٩٩ — ١٩ ژوئن ٢٠٢٠

بابەتی پێشووراگەیەنراوی ناوەندی ژنانی رۆژهەڵات بە بۆنەی رۆژی جیهانیی پشتیوانی لە زیندانیانی سیاسی لە ئێران
بابەتی دواترراگەیاندنی سکرتاریەتی کۆمەڵە بۆ گیانلەدەستدانی هاورێ ئارمان حوسێن پەناهی