همچنانکه میدانید اخیرا” دیوان عالی کشور  حکم اعدام ۳تن ازدستگیر شدگان آبان ماه را  به نامهای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تأیید کرد.  حکم اعدام قبلی آنها که پس از شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف شده بودند، در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران با ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر گردیده بود. سازمان عفو بین‌الملل جهانی این حکم را بشدت ناعادلانه و مغایر ڀا مبانی حقوق بشر اعلام نموده وخواستار لغو آن گردیده بود.
این نوجوانان محکوم به اعدام تنها قربانیان جنایتهای جمهوری اسلامی ایران نیستند علاوه بر جنایتهای ضدبشری بیشماراین رژیم خونخوار طی ٤٠ سال حاکمیت سیاهش ، تنها در خیزش آبانماه بیش از ١٥٠٠ نفر از فرزندان مردمان کشومان کشته و بنا به اعتراف مسئولین رژیم بیشتر از ٧٠٠٠ نفر دستگیر شده‌اند. تعداد قابل توجهی از این دستگیر شدگان در همان روزهای خیزش بشدت شکنجه شده و جسدهای بی‌جانشان را برای ایجاد فضای  وحشت و خفقان، به رودخانه‌ها وسدها انداختند. معلوم نیست چه تعدادی از آنان را تحت نام قربانیان کرونا ، در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده‌اند. هنوز ابعاد وسیع کشتار دستگیر شدگان آشکار نشده است اما برهمگان روشن است که جمهوری اسلامی در پی براه انداختن موج جدیدی ازاعدامها بمنظور ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم میباشد.
آزادیخواهان ومبارزان ایران، احزاب و جریانهای سیاسی ایرانی! نگذارید  جمهوری اسلامی بار دیگر در ایران  حمام خون براه اندازد. ما ائتلافهای امضا کننده این بیانیه خواستار آنیم که دوشادوش شما ، به روشهای همگون یا گوناگون،علیه مجازات اعدام بطور کلی واعدام زندانیان سیاسی و بویژه دستگیر شدگان آبان‌ماه مبارزه نمائیم.
ما همچنین از تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و مٶسسات آزادیخواه و انساندوست میخواهیم با محکوم نمودن اعدامها در ایران از مبارزات مردم ایران پشتیبانی نمایند.

اعدام موقوف!

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

شورای دموکراسیخواهان ایران

کنگره ملیتهای فدرال ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

حزب کوملە زحمتکشان کردستان

حزب دموکرات کردستان ایران

حزب دموکرات کردستان

حزب کوملە کردستان ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹ – ۲۸ ژوئن ۲۰۲۰ 

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٩١
بابەتی دواتر«قتل ناموسی» خشونتی وحشیانه علیه زنان که زیر سایه قوانین قرون وسطائی حکومت اسلامی رواج یافته است !