سازندگان تاریخخویش

      هنگامیکە در روز ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ خمینی فرمان یورش سراسری به کردستان صادر کرد نه کسی انتظارش را داشت و نه ابعاد هولناک جنایتی که متعاقب آن از سوی لشکریان اسلام و خلخالی و سپاه و ارتش رویی داد، بر کسی معلوم بود.

جمهوری اسلامی اما از همان روز نخست کسب قدرت، با کردستان، با مردم پرشور بپاخواستە در مقطع تاریخی بسیار مناسب برای تحقق آرزوهایشان، با احزاب سیاسی و با هر جنبش اجتماعی ناسازگار با نقشەهای سردمداران رژیم، نه تنها ضدیتش را پنهان نکرد که از همان روزهای اول درصدد بهانەجویی و کسب فرصتی برای یورش و ممانعت از اوجگیری جنبش کردستان برآمد. ابتدا از یورش رسانەای در نخستین روزهای پس از ٢٢ بهمن آغاز کردند و افتراهات ناروا و دروغهای شاخدار علیە خلق کرد به هم بافتند. پس از آن نوروز خونین سنندج را بر مردم مبارز شهر سنندج و کردستان تحمیل کردند و از هیچ توطئە و نیرنگی برای یورش به کردستان و جنبش آزادیخواهی پرشور و مردمی که با سرنگونی رژیم شاه مجال ابراز وجود یافتە بود، کوتاهی نکردند.

خلق کرد، احزاب سیاسی و در پیشاپیش آنان کومەلە به عنوان جریانی نوین و چپ و سوسیالیستی و کاک فواد اما، با شور و هیجان مردمی متحدانه تحولات سیاسی را مشتاقانه دنبال می کرد و امید به آیندە و گسترش جنبش آزادیخواهی ایام متحولی را از سر می گذراندند. خلق کرد متحدانه و با عزم و ارادەای راسخ و با تدبیر هوشمندانه “ما جنگ نمیخواهیم اما تسلیم هم نمیشویم” که در آن مقطع در سیاست کومەلە و هیات و کاراکتر کاک فواد تبلور می یافت، بە پیشواز حوادث می رفت. جنبش سیاسی و مردمی ماەهای پس از روی کارآمدن رژیم در کردستان تعمیق و گسترش می یافت.

جمهوری اسلامی، کردستان و آن جنبش سیاسی را که ساختار نوین حکومتی در ضدیت با آن بنا نهادە میشد، برنمی تافت. بالاخرە فرمان هجوم و فتوا به کردستان صادر شد. خلق کرد با کم ترین آمادگی و امکانات اما با ارادە پولادین ایستاد. کومەلە با صدور بیانەی با عنوان “خلق کرد در بوتە آزمایش” این ارادە و عزم را ثبت کرد. لشکر اسلام و خمینی و خلخالی و سپاه با قانون و منطق اشغالگران وارد کردستان شدند. شهرها و روستاها را مورد هجوم قرار دادند و اعدام های پادگانی هر شهروند کردی را آغاز کردند. نسل کشی و پاکسازی ملی را در دستور خود داشتند.

اما پیشروی رژیم در کردستان علی رغم جنایات هولناکی که در مدت زمان بسیار کم مرتکب شد، از سوی پیشمرگان و خیزش های مردمی در شهرها متوقف گردید. این مقطع که به جنگ سە ماهە نام نهادە شدە، رژیم را تا پادگان هایشان به عقب راند و ناچار از روانه کردن هیات گفت و گو_ اگرچە به هدف وقت کشی و نیازش به ترمیم خود_ به کردستان شدند.

از آن زمان ٣٥ سال گذشت. خلق کرد خود تاریخ خویش را رقم زد اما نه در شرایط مطلوب خویش. ٣٥ سال سیاست پاکسازی ملی و کشتار جمعی و تبدیل کردن کردستان به یک پادگان نظامی بزرگ با شکست و رسوایی برای رژیم تبدیل شدە است. نام جانی ترین مقامات جمهوری اسلامی با دست داشتن در کشتارها و اعدام های جمعی کردستان گرە خوردە است. جنبش آزادیخواهی کردستان با استوار و گستردەتر از آن زمان پابرجاست. جغرافیای سیاسی جنبش کردستان، بلوغ سیاسی و خودآگاهی ملی در کردستان، نقش زنان در پیکارهای سیاسی و اجتماعی گسترش یافتە است. نام جنبش کردستان و پیشروترین ایدەها انسانی و برابری خواهانه و سوسیالیستی در درون این جنبش، پرآوازە و بلند است. جنبش کردستان دارای ارزش های والای انسانی، دمکراتیک و مترقی است که علی رغم خواست اصلی آن و رسیدن به حق تعیین سرنوشت، این جنبش را از حیث محتوی و فراخوان ها و پیام هایش بسی فراتر بردە است.

از ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ تا کنون هزاران زن و مرد مبارز جنبش کردستان با صلابت و استواری در مقاومت و پیکارهای مردم کردستان دلیرانه در زندان ها و شکنجەگاەها و نبرد پیشمرگانه، در بمباران ها و هجوم به شهرها و روستاها جانشان را نثار کردەاند و نامشان تاریخ خودساختە ملتی است که در شرایط بسیار نابرابر و نامطلوب، تاریخ پرافتخاری را رقم زدەاند که بدون شک منبع الهام، آزمون، غرور و امید به آیندە است.

کومەلە زحمتکشان کردستان

٢٨ مرداد ١٣٩٣

بابەتی پێشووبەیاننامەی کۆمەڵە بەبۆنەی ساڵڕۆژی هێرشی رژێم بۆ سەر کوردستان
بابەتی دواترپەیوەست بوونی پۆلێكی دیكە لە لاوانی كوردستان بە ریزەكانی هێزی پێشمەرگەی كۆمەڵە