در روزهای اخیر رسانەهای داخلی ایران اخباری مبنی بر تقسیم و تفکیک استان سیستان و بلوچستان از زبان سید محسن دهنوی عضو هئیت رئیسە مجلس شورای اسلامی منتشر کردەاند.طبق این طرح استان سیستان و بلوچستان بە ٤ استان متفاوت بلوچستان، سیستان، سرحد و مکران تقسیم و تفکیک میشود. بهانە و استدلال غیرە واقعی برای تبیین این طرح رفع محرومیتهای گستردە این استان اعلام شدە است و گستردگی این استان را عامل این محرومیتها معرفی کردە است. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران طرح تغییر دموگرافی خاک و آسمیلە کردن مردم بلوچستان را کاملا سیاسی و در ادامە سیاستهای تبعیض آمیز چند دهە گذشتە هردو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی میداند و آن را محکوم میکند. تلاشهای مکرر جمهوری اسلامی برای امحاء و کمرنگ کردن هر چە بیشتر مذاهب غیرە اسلام شیعی و از بین بردن زبان، فرهنگ، تاریخ و سرزمین ملیتهای تحت ستم ایران انکار ناپذیر است و بە طور سیستماتیک این سیاست ادامە داشتە است.از نظر مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این تلاشها بە مانند همە سالهای گذشتە محکوم بە شکست، و در نهایت تاثیری در تضعیف جنبشهای رهایی بخش ملیتهای تحت ستم ایران نخواهد داشت، بلکە عامل نارضایتی و انزجار بیشتر همە مردمان ایران از نظام سرکوبگر و دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠میلادی

Previous articleاز کوزه همان تراود که در اوست – شهرام وندانی
Next articleروز جهانی آموزش؛ گزارش یکساله وضعیت حق تحصیل و آموزش در ایران