روز پنجشنبە ١٦ بهمن ماه ١٣٩٩، دادگاه « انتورپ» بلژیک “اسداللە اسدی” تروریست ایرانی کە با پوشش دیپلمات در سفارت ایران در وین اتریش مشغول بود را بە برنامە ریزی برای انجام عملیات تروریستی و بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس فرانسە در سال ٢٠١٨ میلادی متهم و بعد از اثبات اتهام بە ٢٠ سال زندان محکوم کرد.
٣ متهم دیگر این پرونده “نسیمه نعامی” به ١٨ سال، “امیر سعدونی” به ١٥ سال و “مهرداد عارفانی” به ١٧سال زندان محکوم شدند. در ضمن، قاضی این پرونده با درخواست دادستانی مبنی بر سلب تابعیت آنان از بلژیک موافقت کرده است.
لازم بە ذکر است کە جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حاکمیت خود تاکنون در تلاش برای سرکوب مخالفین خود و گسترش تروریسم در داخل و خارج از مرزهای ایران از هیچ اقدامی دریغ نکردە است و حذف فیزیکی مخالفان خود و دگراندیشان را پیوستە در دستور کار خود داشتە است.
جنبش آزادیخواهانەی مردم کردستان نیز همراە با جنبشهای آزادیخواهانە مردم در بخشهای مختلف ایران هموارە از قربانیان تروریسم عریان جمهوری اسلامی ایران بودە است و از اقدامات تروریستی این رژیم علیە مردم کردستان میتوان بە نمونە هایی چون بمب گذاری برای احزاب کرد، موشکباران مقرات و پایگاههای احزاب کرد و ترور رهبران ( ترور د.قاسملو در وین، ترور د.شرفکندی در برلین و صدیق کمانگردر عراق) و کادرهای آنان در خارج از کشور بە خصوص ترور د.شرفکندی ویارانش دربرلین کە منجر بە تشکیل دادگای میکونوس ورسوایی بین المللی جمهوری اسلامی ایران گردید، اشارە کرد.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از اقدام قوە قضایی بلژیک پشتیبانی وهمزمان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی ایران را بە شدت محکوم میکند و خواهان رسیدگی جدی و بیطرفانە و بە دور از مصالح سیاسی و اقتصادی کشورها و مجامع بین المللی بە پروندە های متعدد ترورمخالفین این رژیم در گذشتە،حال و آیندە است.
از نظر ما بالا بردن هوشیاری و اتحاد و همکاری هر چە بیشتر احزاب و فعالین سیاسی در رابطە با خنثی سازی اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی میتواند مانع بزرگی بر سر راه ماشین کشتار و ترور جمهوری اسلامی باشد.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٦فوریە ٢٠٢١ میلادی

بابەتی پێشوودیداری نێوان حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان.
بابەتی دواترلە یادی پەنجاساڵەی جووڵانەوەی فیداییەکاندا