مردم مبارز و آزادیخواه!

رفقای کومەلە! فعالان سیاسی

 

افکار عمومی بە این مسالە آگاه است کە بە دنبال انشعاب سال ٢٠٠٧ در صفوف کومەلە، سرانجام پس از تلاش دلسوزانە و مصوب کنگرە ١٢ کومەلە زحمتکشان کردستان و مصوبات پلنومهای حزب و همچنین مصوبە کنگرە ١٤ حزب کومەلە کردستان ایران، دیالوگ و گفتگو در راستای اتحاد دوبارە صفوف کومەلە و بازگشت دوبارە کومەلەای مقتدرتر بە میدان مبارزە، آغاز شد.

چنانکە پیشتر نیز اعلام کردە بودیم، در بیانیە اولین نشست مشترک دو حزب وعدە دادیم کە افکار عمومی را از روند اقدامات آتی در این زمینە، مطلع سازیم. در تمام این مدت، مردم و دلسوزان، امیدوارانە نظارەگر این روند بودەاند. اینک در راستای اطلاع رسانی بە عموم، توجە همگان را بە نکات زیر جلب می نمائیم:

 

١- بە دنبال ٨ ماە گفتگو و مذاکرە در تمامی سطوح رهبری دو حزب، اقدامات امیدبخشی صورت گرفت و در این راستا دو حزب توافق کردند مذاکرات حول دو مبحث ١: چگونگی و مدل حزبیت در کومەلە آیندە و ٢: رئوس سیاسی و برنامە کاری کومەلە متحد، آغاز شود. نتیجە این شد کە پس از بسط این مباحث بە صفوف درون حزبی، چند کمیسیون مشترک در ارگانهای رهبری ایجاد گشتە و در عمل بە اتحاد در رئوس سیاسی و مدل حزبیت، در صفوف درونی هر دو حزب دست بیابیم و در نهایت طی کنگرەای مشترک، اتحاد دوبارە دو جریان کومەلە را رسمیت بخشیم.

 

٢- طی این مدت، کلیە ارگانها و صفوف تشکیلاتی ما از تشکیلات مخفی در شهرهای کردستان تا تشکیلاتهای علنی کومەلە در اقلیم کردستان و دیگر کشورها، از محتوا و روند مذاکرات مطلع گشتە و تلاشمان بر این بود تا با این اقدامات، یخ روابط مابین صفوف هر دو حزب آب شدە و بار دیگر روحیە کار مشترک و همکاری متقابل گسترش یابد. بر خلاف این روند، بسیار زود دریافتیم کە رهبری جریان مقابل، این اطلاعات را بە درون صفوف خود انتقال نمیدهد. ما خواستار برگزاری سمینار مشترک اعضا و کادرهای هر دو حزب در کلیە تشکیلاتهای منطقەای در اقلیم کردستان و خارج کشور بودیم. طرف مقابل ابتدا این درخواست را ناشنیدە انگاشتە و سپس بە صورت رسمی اعلام کردند کە مخالف چنین سمیناری بودە و هستند. قابل ذکر است کە این تغییر رفتار و نظر در همان بیانیە روز کومەلە آنان در سال گذشتە مشهود بود و اعتراض و نارضایتی خویش را از این تغییر مواضع، بە ایشان ابلاغ کردیم. علیرغم این موارد، در نشستهای پیشین دو طرف نیز از جملە اقدام ایشان را در اخراج دو تن از کادرهای دیرین تشکیلات کومەلە (رفقا خالد سیادت و محمد مهتدی) مورد نقد قرار دادیم و درخواست لغو این حکم را داشتیم. این اقدام آنان در آن برهە از مذاکرات، تنها در راستای خاموش کردن صدای منتقدان درونی بود کە با اعتراض درون سازمانی نیز روبرو شدند.

علیرغم مشاهدە تمامی این اقدامات علیە ما و علیە اعضا و کادرهای تشکیلاتشان، آن هم در هنگامە مذاکرات بر سر تشکیل دوبارە کومەلەای چپ و انقلابی، تلاشهایمان را در جهت پیشبرد روند اتحاد، کاهش ندادیم. در اقدامی غیر منتظرە، بە دنبال وقفەای در روند مذاکرات و پس از ٩ ماە، در جواب نقشە راە پیشنهادی از طرف ما، کە ٨ ماە پیشتر ارائە شدە و بخشی از گفتگوها نیز بر اساس آن انجام گرفتە بود، نقشە راە دیگری از طرف آنان ارائە شد کە مصداق بارز پنبە کردن هر آنچە رشتە بودیم، بود.

محتوای نقشە راە حزب کومەلە کردستان ایران، کە در آیندە همراە با نقشە راە ابتدایی منتشر خواهد شد، بە اختصار چنین بود:“پذیرش کادرها و اعضای کومەلە زحمتکشان کردستان، قبول اساسنامە و برنامە حزبی آنان از جانب ما، تصرف اموال و امکانات و دارایی های کومەلە زحمتکشان، انحلال کومەلە زحمتکشان، انعقاد کنگرەای بر اساس مصوبات آنان”. گرچە تاریخ نگارش این نقشە راە، روز اول ماە می ٢٠١٤ بود، اما روز ٤ ماە جولای بە دست ما رسید. کومەلە زحمتکشان همان روز جوابیەای ارسال کرد بە این مضمون:“ما این نقشە راە را قبول نداشتە و آن را مغایر با تمامی توافقات حاصلە از ٨ ماە گفتگو و مذاکرات فیمابین میدانیم.” و خاطرنشان کردیم کە این بار نیز بە روند اتحاد کومەلە و حتی مصوبات کنگرە خویش نیز پایبند نبودەاند. بە دنبال آن نیز، بنا بر اهمیت موضوع اتحاد کومەلە، ٢ ماە دیگر صبر پیشە کردیم تا بلکە فرصتی باشد برای بازگشتشان بە روند ایجاد شدە فیمابین.

 

٣- طی این مدت و تاکنون، نە تنها حاضر بە بازنگری بر اقدامات خویش نبودەاند، با کمال تاسف انتقاد شمار کثیری از اعضای پیشین کمیتە مرکزی و دفتر سیاسی خود را نیز مبنی بر بە بنبست کشاندن روند اتحاد کومەلە، با اخراج جمع دیگری از آنان پاسخ دادند. در ادامە با استعفای اعتراضی شماری از اعضای کنونی کمیتە مرکزی خود علیە این اخراجها، موافقت نمودند. بدین صورت و در چنین شرایطی، بحران دیگری خلق کردند کە غیر از ضربە زدن بە کومەلە، حاضل دیگری نخواهد داشت.

 

٤- بە دنبال بیش از ٨ ماه مذاکرە با ما و اقدامات بیرحمانە علیە تمامی جریانهای کومەلە و صفوف خویش، اکنون واضح و مبرهن است کە این رهبری و شخص آقای عبداللە مهتدی، اگر کمر بە محو دستاوردهای کومەلەای چپ و انقلابی بستە بود، اتحاد صفوف کومەلە را نیز بە ضرر سیاست انحراف از تفکر کومەلە دیدە و از همین رو با تمامی جریانهای کومەلە بنای ناسازگاری و دشمنی نهادە است. بە این نیز بسندە نکردە و در راستای حذف و محو تمامی شخصیتها و اعضایی میکوشد کە سنتها و خط مشی کومەلە در تفکرشان ریشە دواندە و تسلیم بی محتوا کردن کومەلە نمیشوند. بە باور ما، از این ترکیب رهبری، با چنین اقدامات و سیاستی، غیر از تحریف خط مشی و محتوای انقلابی کومەلە و استفادە از نام درخشان کومەلە، انتظار دیگری نخواهد رفت. ( در آیندە بیشتر در این زمینە سخن خواهیم گفت.)

 

٥- ما این اقدامات و سیاست ورزی را بە ضرر کومەلە میدانیم. در عین حال، مراتب تاسف و دلسوزی و تلاش کادرها و مبارزان درون صفوف حزب کومەلە کردستان ایران، اثبات این مسالە است کە ما در تلاش و پیگیریهایمان در راستای اتحاد دوبارە صفوف کومەلە، راە خطا نرفتەایم. حزب کومەلە بە تنهایی ملک شخصی عدە قلیلی از این کمیتە رهبری نیست. اقدامات حزب کومەلە کردستان ایران، نە تنها باعث پشیمانی از تصمیمات پیشین و سست شدن قدمهایمان در راه ایجاد دوبارە کومەلەای مبارز و چپ و کردستانی نخواهد شد، بلکە مصممتر از همیشە دست اتحاد بسوی تمامی مبارزان کومەلە دراز کردە و با ارادەای محکمتر از پیش، با هدف اتحاد و گسترش کومەلە و خنثی نمودن سیاستهای ناروای رهبری این جریان، تلاش خواهیم کرد. آسودە خاطریم کە آرزوی طیف گستردە فعالین کومەلە و مردم ستمدیدە کردستان، بزرگترین نیروی پشتیبان در راه تحقق این مهم است.

 

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان

٣١-٠٨-٢٠١٤ برابر با ٩ شهریور ١٣٩٣

بابەتی پێشووڕاگەیاندنی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان سەبارەت بە پرسی یەکگرتنەوە
بابەتی دواتربەڕێوەچوونی كۆنفرانسی ساڵانەی كۆمەڵەی زەحمەتكێشان كۆمیتەی ئاڵمان (وێنە)