پلنوم سیزدھم کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان روز ٢٨ ماە می برابر باھشتم خرداد ماە با سرود رسمی کومەلە کار خود را آغاز نمود. در ابتدا رفیق عمر ایلخانیزادە گزارش سیاسی و مهمترین کار ما در دورە کنونی را ارائە داد. پس از استماع گزارش و بحث بر روی آن، پلنوم گزارش ارگانهای مختلف را شنیدە و بررسی نمود.

   گزارش سیاسی ابتدا موقعیت کنونی جهانی و چالشهای موجود را بررسی نمود و بر این باور بود کە: اگر این دورە را از یکسو بە دورە ترامپ و دورە بعد از ترامپ تقسیم نماییم. باید گفت دورە ترامپ و سیاستهایش دورەای بود کە موجب بیشترین شکاف در اردوگاە قدرتهای غربی بود که عوارض خاص خود را نیز بە همراە داشت و نوعی نابسامانی در جهان را ایجاد نمود. سیاست غرب در برابر روسیە، ایران و چین، فاقد هماهنگی بود و در خاورمیانە نیز هماهنگی و یکدستی نداشتند. ترامپ مشوق انگلیس برای خروج از برجام و خود خواهان تضعیف ناتو بود. اما اکنون با رفتن کابینە ترامپ در دورەای هستیم کە غرب برای ایجاد هماهنگی گستردە در برابر  ایران، چین و روسیە، تلاش مینماید روابط خود را بازسازی نماید. روند تحولات در مسیری است کە غرب بار دیگر بە عنوان واحد سیاسی متحدی با چالشهای موجود در جهان روبرو خواهد شد. اولویت انها سد نمودن تعرض و پیشرویهای نظامی روسیە در برخی نقاط جهان و مقابلە با گسترش کنترل بازارهای جهانی از سوی چین است. روشن است کە برای اجرای این سیاست، کنترل سیاسی و اقتصادی خاورمیانە برایشان در اولویت قرار میگیرد. غرب خاورمیانە را حوزە نفوذ خود میداند و برایش مهم است کە نفوذ و کنترل خود در منطقە را بازسازی نماید و از رخنە و نفوذ دیگران بکاهد.

  اما غرب برای کنترل و بازسازی نفوذ خود در خاورمیانە با دو مانع عمدە منطقەای روبروست. دو قدرت بزرگ منطقە، ترکیە و ایران هرکدام اولویت و استراتژی خاص خود را تعقیب میکنند کە با سیاست کشورهای غربی در تضادند. دولت ترکیە بە دنبال بازگرداندن استیلای دورە عثمانی بر خاورمیانە و دولت ایران با ایجاد هلال شیعە ارزوی دیرینە ناسیونالیسم و امپراطوری ایران را در سر میپروراند. گذشتە از این، رژیم اسلامی ایران با سیاست “صدور انقلاب اسلامی” و ایجاد میلیشیای وابستە بە خود در برخی از کشورهای منطقە، توانستە است کە هم سیاست ترس و هم سرکوب در داخل را با دستی بازتر پیش ببرد. طبیعی است تا وقتیکە این دو قدرت بزرگ منطقە بتوانند بە ترکتازیهای خود ادامە دهند، بحثی از ثبات در خاورمیانە نخواهد بود و میدان برای بازیگری آنها و سازمان جنگ و درگیریهای مذهبی و قومی، تشدید می‌یابد. در چنین شرایطی همانند چهار دهە گذشته زمینە برای رشد و سرمایەگذاری مهیا نمیشود و خاورمیانە منبع ذخایر مهم انرژی جهان، همچنان بی ثبات، عقب ماندە و در آشوب خواهد ماند و روی آرامش بخود نمیبیند. لذا جهت کنترل و محدود نمودن ترکتازیهای این دو رژیم، چالشهای دنیای غرب با این دو کشور ادامە یافتە و عقب نشاندنشان از اجرای این سیاستها در اولویتشان قرار خواهد گرفت و گرنە باید خاورمیانە را بە زورآزمایی آنها سپرد کە بە هیچوجە مطلوب قدرتهای بزرگ سرمایەداری نیست. این واقعیت بر مسیر تحولات سیاسی در ایران و کردستان تاثیر جدی میگذارد.

  بخش دیگر گزارش سیاسی بە بررسی موقعیت سیاسی ایران در پرتو مسائل فوق اختصاص یافتە بود. تاکید گزارش بر این بود کە رژیم جمهوری اسلامی نمیتواند دورە بحران کنونی را از سر بگذراند و بە بازسازی اقتصاد، تولید، حل بحران حاکمیت، بازسازی رابطە درهم شکستە با مردم و کاهش تنشهایش با دنیای خارج و حفظ موقعیت کنونیش در کشورهای منطقە، بپردازد. از سوی دیگر این رژیم با موج وسیع نارضایتی مردم، اعتراضات کارگری و مطالبات اقشار گوناگون اجتماعی و نفرت عمومی جوانان، زنان و همگان روبروست. گرانی، بیکاری و تورم نە تنها امیدی بە کاهششان نیست، بلکە افزون نیز خواهند شد. زندگی برای مردم هر روز طاقت فرساتر میشود و گمانی نیست که این‌وضعیت اعتراضات وسیع آتی را موجب می‌شود. هرچند اپوزیسیونی متحد در ایران شکل نگرفتە و همین شانسی بە طول عمر رژیم بخشیدە است. اما انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و سیاست حذف گستردە، نمایانگر ترس و انزوای رژیم نە تنها از مردم، بلکە حلقە خودیها را نیز دربر گرفتە است. در این دورە هستە سخت و کنترل کنندە جمهوری اسلامی حتی گرم نمودن بازار مضحکه انتخابی نیز برایش مهم نیست و هم خود را‌بر‌سرکوب قرار می‌دهد. افلاس رژیم و طاق شدن طاقت مردم از این همە بیداد و استبداد، رژیم را با عصیانهای جدی مردمی روبرو خواهد نمود.

  بخش دیگر گزارش مربوط بە جنبش کردستان و آیندە آن بود. در این بخش با توجە بە چالش دنیای غرب با ایران و ترکیە از یکسو کە موجبات تضعیف این دو اشغالگر و از سوی دیگر پیشرویهای جنبش مردم کردستان در همە بخشهای آن، بعد از صد سال پایمال نمودن حقوق مردم کرد از سوی اروپائیانی کە نقشە کنونی خاورمیانە پس از عثمانی را طراحی نمودند، اکنون و با این تحولات منطقەای فرصت و موقعیتی برای جنبش کردستان بە دست میآید تا هم بتوان دستاوردهای کنونی را تثبیت کرد و هم بر سرنوشت خود حاکم گردید. در همان حال ضعف و کمبودهای درون جنبش کردستان و عزم و ارادە اشغالگران کردستان در جهت عقب‌راندن و‌به زانو درآوردن این جنبش، از عوامل بازدارنده بە شمار میآیند کە باید برای رفعشان کوشید. لذا چگونگی تعامل احزاب و جنبش کردستان با این فرایند از اهمیت ویژەای برخوردار است. مهمترین عامل برای استفادە بهینە از این موقعیت، وحدت و هماهنگی درونی جنبش کردستان، کار برای استراتژی روشن کە ارادە و شعور ملی مردم کردستان را در مراحل مختلف مبارزە، نمایندگی کند. همچنین توجە جدی بە دیپلماسی، شناساندن خواستهای مردم کردستان بە جهانیان و ا یجاد سمپاتی بە آن، تاکید بر اینکە کردستان در هر تحولی در خاورمیانە سنگر مستحکم سکولاریسم و باهم زیستن بودە و خواهد بود. تلاش برای ایجاد همپیمانی درست بین المللی و منطقەای درجهت منافع ملی مردم کردستان. قدرتهای جهانی چون چین و روسیە امروزە همپیمان و پشتیبان نیروهای اشغالگر و سرکوبگر کردستانند(بە ویژە مدافع جمهوری اسلامیند) و امیدی بە دوستیشان با جنبش کردستان نیست. در ایران تبعیض اقتصادی و اجتماعی برعلیە کردستان در این چهار دهە بە مراتب تشدید شدە است و از سوی دیگر همزمانی جنبش در همە بخشها و ارادە عمومی برای کسب حق، بیش از پیش رشد نمودە و نوید دورە نوینی از مبارزە برای رهایی ملی را با خود دارد.

   جنبش آزادیخواهی در کردستان تحت حاکمیت ایران حاوی جنبش مدنی و سیاسی با پتانسیل بالایی است کە همە عرصەهای ادبی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دربر میگیرد. شعور ملی و آزادیخواهی فراگیر و آمیختە با فرهنگی پیشرو و خواست ضرورت هماهنگی و همکاری احزاب سیاسی در سطحی بالا، قرار دارند. میتوان دید کە زمینە و ارادە همکاری در میان احزاب کردستان بیشتر از پیش وجود دارد، هرچند گامهای کنونی احزاب سیاسی برای این مهم هنوز محدود و کوچکند، اما همە این را درک نمودە و تلاش برای همکاری و هماهنگی گستردە و فراگیر دارای  زمینە مناسبی است. 

 با توجە بە همە موارد ذکر شدە در بالا گزارش بر این باور بود کە کومەلە زحمتکشان کردستان وظایف معینی در پیش رویش قرار میگیرد کە پلنوم بر اهم آنها تاکید نمود: قبل از هر چیز باید در دورە آتی تلاش کنیم کە دیالوگ سازندە و انتقادی در جنبش کردستان دربارە سیاستهای ناروشن و کجرویهای ممکن در این جنبش و مراحل مختلف آن، انجام شدە و تقویت گردد. ما باید بە عنصر فعال و سالم چنین دیالوگ سیاسی و فکری تبدیل شویم. باید تلاش نماییم کە احزاب و جریانات سیاسی کردستان دارای هماهنگی بالا در ارتباط با اپوزیسون و پوزیسیون ایرانی باشند و روشن از منافع مردم کردستان اتخاذ سیاست نمودە و دفاع کنند و بە عنوان نمایندە آن ظاهر گردند. در این رابطه بر ارتباط فشرده تر با همپیمانی ده جریان سیاسی تحت نام (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران) تاکید شد. تلاش میکنیم کە زمینەهای همکاری و ائتلاف در میان احزاب کردستانی، بخصوص مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، تقویت گردد و برای هر درجە از نزدیکی و همپیوستگی و اتحاد در میان جریاناتی کە بنام کومەلە کار میکنند، آمادەایم. چون گذشته در جهت همکاری میان جنبش در بخشهای مختلف کردستان گام برمیداریم و علیرغم اختلافات فکری و تاکتیکی با احزاب دیگر بخشهای کردستان، از جنبش مردم کرد در دیگر پارەهای کردستان دفاع مینماییم.

  در مبحث تشکیلاتی پلنوم گزارش ارگانهای مختلف تشکیلاتی را بررسی نمود و با توجە بە گزارش سیاسی و احتمالات سیاسی در دورە پیش رو بر نکات زیر تاکید نمود و هیئت اجرایی را موظف نمود کە اولویت خود را بر مبنای آن قرار دهد:

  قبل از هر چیز همچنانکه در گزارش تشکیلاتی بود بر ضرورت همبستگی و انضباط حزبی تاکید نمود و خواستار آن بود تا ک.م و همگان برای چسپاندن و ترویج سیاستها و گامهای عملی پیش رو ازخودگذشتگی بیشتری پیشە نمودە و کجروی و بی انضباطی در هر سطحی باید مورد برخورد قرار گیرد. پلنوم بر این باور بود کە پروسە اصلاح و کارا نمودن ارگانهای حزبی بە تمامی و مطابق رهنمودهای پلنوم پیشین بە انجام نرسیدە است. بخصوص اولویتهای پروژەهای کار در تشکیلات داخل و ارتباط فشردە با جنبش مدنی، تبلیغات و استفادە بهینە از دنیای مجازی و شبکەهای اجتماعی و فعال نمودن و سازمان کادر و اعضای ما در خارج کشور برای همسویی با فعالیت سیاسی در داخل و پیوند این کارها با جنبش مدنی موجود را مورد تاکید قرار داد. پلنوم گزارش ارایه شده توسط رفیق عمر را با اتفاق آرا تصویب نمود و‌در راستای آن قرارهایی صادر نمود.

  مبحث آخر پلنوم انتخاب دبیر و ه.ا بود که پنج نفر از رفقا به عنوان هیات اجرایی انتخاب شدند و رفیق عمر ایلخانیزاده نیز بار دیگر به عنوان دبیر کل کومه له انتخاب کردید و پلنوم پس از دو روز ونیم به کار خود پایان داد.

  هیات اجرایی کومه له زحمتکشان کردستان

 ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ هجری برابر با ۳۱ ماه مه ۲۰۲۱ میلادی

بابەتی پێشوووتووێژی هاوڕێ عومەر ئێلخانیزادە، لەگەڵ ڕادیۆ دیالۆگ
بابەتی دواترڕاگەیاندنی کۆتایی پلۆنۆمی ١٣ی کومیتەی ناوەندیی کۆمەڵە