هم‌میهنان گرامی!
مردم حق‌طلب کوردستان!
بر طبق گزارش‌های دریافتی، روز گذشتە بە دلیل بروز مشاجرە میان چند شهروند کورد و ترک، در شهر نقدە، درگیری و دعوایی میان آنان روی دادە و طی آن متاسفانە تاکنون دو شهروند کورد بە نام‌های “فردین ابراهیمی” و “محمد علیزادە” جان باختەاند و وضعیت فوق‌العادە بر شهر حاکم شدە و اهالی و ساکنان شهر و اطراف آن را نگرانی فرا گرفتە است. مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز در این میان هیچ تلاشی برای فرونشاندن آتش این اختلاف از خود نشان ندادەاند.
با توجە بە این واقعیت کە دو ملیت کورد و ترک بە درازای تاریخ در این منطقە در همزیستی با یکدیگر بە سر بردەاند، در هر اوضاع و احوالی نیز بایستی همزیستی و مدارا را سرلوحەی امور خود قرار دهند. تجربەی همزیستی این دو ملت بە ما می‌گوید کە تنها راه حل اختلافات، دیالوگ، تسامح و درک متقابل است.
خوشبختانە، بر طبق گزارش‌های دریافتی، افراد دلسوز از هر دو ملت کورد و ترک برای حفظ امنیت شهر و برقراری آرامش و پایان بخشیدن بە این وضعیت ناگوار، بە طور جدی در تلاش هستند کە این تلاش‌های مسئولانە، مایەی امیدواری و شایان سپاس و قدردانی بودە و امیدواریم تودەهای مردم شهر نقدە از این تلاش انسانی استقبال نمودە و اجازە ندهند افراد آشوبگر، بە ایجاد تفرقە و ناامنی در محیط زندگی آنان بپردازند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن ابراز تاسف بابت وقوع این اتفاقات ناگوار و نامسئولانە از سوی عدەای آشوبگر، مراتب همدردی و تسلیت خود را بە خانوادەهای قربانیان این حوادث اعلام نمودە و برای مجروحان نیز آرزوی بهبودی و سلامتی می‌نماید و امیدوار است کە هرچە زودتر آرامش و ثبات بە شهر نقدە و مناطق اطراف آن بازگردد.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
١٧ مرداد ١٤٠٠ خورشیدی
٨ اوت ٢٠٢١ میلادی

Previous articleقطعنامه پایانی کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی
Next articleخجستە باد ٢٦ بهمن، روز کومەلە