امروز سە شنبە محمود علوی وزیر اطلاعات در نشستی در مجلس اسلامی اذعان داشت کە با نمایندگان حزب دمکرات کردستان وکومەلە جلسە ونشست داشتەاند.

بدینوسیلە اعلام میداریم کە این گفتە وزیر اطلاعات عاری از حقیقت است. کومەلە هیچ نشستی و در هیچ سطحی با وزارت اطلاعات ونمایندگان جمهوری اسلامی انجام ندادە است.

ما هر نوع نشست و مذاکرەای را بنا بە اصول وپرنسیپهای خود بە آگاهی مردم میرسانیم و اساسأ با نشستهای یک طرفە احزاب کردستان ایران با جمهوری اسلامی مخالف هستیم و آن را بە زیان جنبش کردستان ودموکراسی خواهی میدانیم.

دبیرخانە کومەلە زحمتکشان کردستان

٧/١٠/٢٠١٤ یا١٥/مهر١٣٩٣

 

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆمەڵە
وتەكانی وەزیری ئیتلاعاتی رژیم دوورە لەراستییەوە
بابەتی دواترنبرد کوبانی / رضا کعبی