٢٣ روز آزگار است مردم و مبارزین شهر کردنشین کوبانی در برابر شدیدترین حملات تانک و توپهـای داعش با امکانات تسلیحاتی سادە و بدون پشتیبان، سرسختانە مقاومت میکنند. در این مدت نیروی رزمندە “واحدهای دفاع از خلق”، صحنەهای حماسی و فداکاریهای قهرمانانەای در نبرد علیە کهنەپرستی و ارتجاع، خلق نمودند. مردم همە شهرهای کردستان از ایران، ترکیە، عراق و سوریە و کردهای اروپا، مردم خواهان دمکراسی در بخشی از نقاط غیر کرد ایران، صدای اعتراض خود برای دفاع از کوبانی و در مخالفت با سیاست ترکیە را بە گوش جهانیان رساندند. در این میان تعدادی از معترضان کرد بدست پلیس ترکیه به خاک و خون کشیده شدند و بر اساس آخرین اخبار در اعتراضات شهرهای کردستان ترکیه 15 تن از معترضان براثر شلیک نیروهای پلیس جان باختند، که همە از بی مبالاتی و خونسردی دولتهای غربی و همپیمانان کە گویا کمر همت بە نابودی داعش بستەاند، اما تاکنون حاضر بە اقدامی جدی نیستند، اعلام انزجار نمودند.

دولت سوریە و همپیمان استراتژیکش، جمهوری اسلامی نیز، علیرغم مخالفت و دشمنیشان با داعش، منتظر سقوط کوبانی و شکست مبارزین کرد هستند و مقامات جمهوری اسلامی گویا کمکهایشان را از طریق سوریە بە مردم کوبانی میرسانند و در اصل سیاست گوشت بە گربە سپاردن را درپیش گرفتەاند.

مبارزات مردمی کنونی، مقاومت تاریخی و حماسی مدافعان کوبانی، تمرکز داعش در عراق و سوریە در حملە بە کردها، خونسردی و نظارەگر بودن تاکنونی دولتهای همپیمان غربی برای رعایت خاطر ترکیە، عدم پشتیبانی جدی دشمنان داعش در منطقە از مبارزات مبارزین کرد، همەوهمە بیانگر پیچیدگی ائتلافهای موجود و تضاد منافع قدرتهای منطقەای، ترس از جنبشهای دمکراتیک و سرکشیهای مردمی، میل بە کنترل هر نوع جنبش مردمی از جانب قدرتهای منطقەای و فرا منطقەای، اوجگیری عمل خشونت آمیز و تروریسم بیرحمانە، نشانگر اینند کە:

١. تولد تروریسم بیباک و غیرانسانی داعش، عزم ارتجاع قرون وسطایی برای قدرتگیری و سرکوب نهضتهای ترقیخواهانە را از یکسو نمایان میسازد. از سوی دیگر وجە اشتراک دولتهای منطقە و قدرتهای محلی با نیروهای ارتجاعی، با وجود تضاد منافع و عملکردشان را، بیان میکند.

٢. اکنون جنبش کرد در ترکیە، سوریە و عراق در سنگر اول مبارزە با داعش و ارتجاع گام مینهد. بیش از سە دهە است کردها در ایران در سنگر مقاومت علیە همتای داعش در ایران، پرچم ازادیخواهی را افراشتە نگاە داشتەاند. همبستگی و همزیستی با دیگر خلقهای منطقە بە منش و روش جنبش آزادیخواهی مردم کردستان در هر چهار بخش آن، تبدیل شدە است. در مقابل چە در سوریە و عراق، نبرد میول مذهبی گوناگون، اعم از میانەرو یا تندرو را با هم شاهد هستیم. گمانی نیست کە جنبش در کردستان علیرغم وجود گرایشهای مختلف در آن، اما جنبشی برای احقاق حق، خواهان دمکراسی و قبول علمانیت است. بە همین دلیل نیز هست کە از جانب خلقهای منطقە بە آن سمپاتی وجود دارد و از آن پشتیبانی میشود. کوبانی و مقاومت مردمیش و پشتیبانی وسیع مردمی از آن انعکاس این واقعیتهاست. امروز کوبانی نە تنها سنگر مقدم کردها برای رهایی است، بلکە نماد مبارزە با ارتجاع و دیکتاتوری برای جنبش دمکراسی همە مردم منطقە است. رمز عطف عمومی برای کوبانی نیز بە جز این نیست.

٣. شکی نیست کە خاورمیانە آبستن حوادث بس بزرگی است: مرزها بنا بە منافع متضاد قدرتها عملآ انکار میشود،قدرتهای جهانی چشم بە تجدید تقسیم منابع طبیعی دوختەاند، هراس دولتهای منطقە از عدم پایداری و ثبات، آرزوی مردم برای رهایی و دمکراسی و برقراری عدالت اجتماعی، فقر شدید مردم نشستە بر امکانات عظیم مادی و محروم از آن، تاخت و تاز گرایشات داعشی، طالبانی و جمهوری اسلامی و سپاە بدری، بحران اقتصادی جهانی و کشاکش قدرتهای بزرگ، همە و همە، فرصت ایجاد نمودەاند تا هرکس از این کلاە نمدی برد. اما در برابر همە اینها، یک جنبش زندە و خواهان دمکراسی در همەی بخشهای کردستان، منطقە مهم و استراتژیکی از خاورمیانە را بە میدان این چالشها و بە سنگری برای آزادیخواهان، تبدیل نمودە است.

در این شرایط ضروری است بیش از هر زمان دیگری بە اتحاد صفوف دمکراسی در کل منطقە بپردازیم و تکیە بر جنبشهای مردمی را در اولویت قرار دهیم.

کومەلە زحمتکشان کردستان ضمن قدردانی از اقدامات تاکنونی فعالین مدنی و هنرمندان و عموم طیفها، از مردم کردستان و ایران میخواهد کە با صدای رساتر و همبستگی بیشتری وارد صحنە شوند و بە دفاع از سنگر مقاومت مردمی در کوبانی بپردازند. از همە احزاب سیاسی کردستان تقاضا داریم کە در شرایط کنونی زمینەهای همکاری و عمل مشترک با همدیگر را فراهم آورند. کومەلە چە در کردستان و چە در سطح ایران آمادە همکاری و همفکری با همە نیروهای ترقیخواە و دمکراسی طلب است. ما همچنانکە در اطلاعیە ٢٧ شهریور ماە خود برای دفاع از کوبانی، بیان کردیم، تکیەگاە اصلی خود را مردم و جنبشهای مردمی میدانیم و تمام تلاش خود را بە کار میگیریم تا آمادگی لازم برای رودررویی با شرایط پیچیدە منطقە و تحولات آتی را، فراهم نماییم. مبارزە مردمی در کوبانی عزم و ارادە خلقی را نشان داد کە محال است با سرکوب کوبانی هم، خاموش شود. تبریز، تهران، سنندج، مهاباد، دیاربکر، استانبول و درسیم، همە همراە کوبانیند، فردا کرمانشاە، سقز، اصفهان، آنکارا، بغداد، بوکان، مریوان، سلیمانی، اربیل و … نیز پرقدرتتر از پیش این ارادە و آزادگی را بە نمایش میگذارند و پرچم کوبانی را از هم اکنون محکم در دست گرفتەاند.

 

 

کومەلە زحمتکشان کردستان

٧ اکتبر ٢٠١٤ یا ١٥ مهرماە ١٣٩٣ هجری شمسی

 

بابەتی پێشووبەرخۆدانی کۆبانی / رەزا کەعبی
بابەتی دواترراگەیاندنی كۆمەڵە: كۆبانی هێمای خۆڕاگریی كوردستان‌و بەرگریی لە دیموكراسی لەناوچەكە