در این چند روز، همە مناطق کردستان ایران، از ایلام گرفتە تا ارومیە صحنە گردهماییهای وسیع و باشکوه مردمی بود. در این همایشها پشتیبانی از مقاومت سترگ کوبانی، انتقاد از سیاستهای همپیمانان در تعلل از دفاع جدی از کوبانی، محکوم نمودن سیاست ترکیە در سرکوب مردم کرد و همکاری ضمنی با داعش و طرح خواست آزادی زندانیان سیاسی و … بود.

 

این نمایش عظیم مردمی حاوی ابتکارات نوین، شعارهای رادیکال و در واقع جوابی دندان شکن بە نیت دورویانە جمهوری اسلامی نیز بود. ما پێشتر از مردم کردستان بە خاطر تحرکشان در شرایط خفقان و هماهنگی با احزاب سیاسی و کومەلە قدردانی نمودەایم، آنچە در این بیانیە مورد بحث ما خواهد بود، نشان دادن ظرفیتهای کنونی در جنبش مردم کردستان ایرانست کە بە این منظور توجە همگان را بە نکات زیر جلب مینماییم:

١. در این چند روز تمام تلاش رژیم بر این بود تا از این موقعیت و تعرض داعش در کردستان عراق و سوریە سوء استفادە نماید تا عطف مردم در ایران را بە سوی خود جلب کند. اما در همە موارد جنبش مردمی نیز در مسیری گام نهاد تا صف خود را از رژیم جدا نماید و این دورویی را نمایان کند.

٢. در هر منطقەای بنا بە موقعیت، رژیم سیاست معینی را در پیش گرفت تا بلکە چە بە لحاظ شعارها و چە نگاە داشتن گردهماییها در چهارچوب مشخصی، از اجازە گردهمایی گرفتە تا ساعت آن را در کنترل داشتە باشند. اما در اکثر موارد مردم بدون اجازە بە خیابانها آمدند، پرچم و شعارها یادآور سالهای پیشین در تقابل با رژیم، رادیکال و بر آزادیها و حقوق ملی و دمکراتیک مردم کردستان متمرکز میشد.

٣. شبکەهای اجتماعی فعال شدە و خبررسانی و برنامەریزی گردهماییها را بر عهدە داشت. فعالین مدنی و سیاسی، هوشیاری و ظرفیت سازماندهی بالایی از خود نشان دادند. بە همین دلیل نیز بود کە در چندین مورد نیروهای انتظامی و امنیتی بە تجمع مردم حملەور شدند، بە دستگیری وسیع پرداختند و نتوانستند چهرە واقعیشان را پنهان سازند.

٤. حضور وسیع مردم از هر قشر و گرایشی یکی دیگر از ویژگیهای این نمایشهای مردمی بود. مردم کردستان در ایران نشان دادند و بیان نمودند آنجا هم کوبانی است. با تکرار شعار “کوبانی تنها نیست”، “کوبانی تو سنندج قهرمانی” و ” سقز، بوکان، مهاباد، کرمانشاە و.. کوبانی است، یا برجستە نمودن شعار “یکسانی و آزادی” در واقع همسرنوشتی خود با کوبانی برای رهایی را، تاکید مینمودند. بە طور عیانی عمد داشتند تا ظرفیت و احساسات ملی خود را بە دستگاههای حکومتی نشان دهند و همبستگی مردمی را بە نمایش بگذارند. حرکت جدا نمودن صف مردمی از رژیم اسلامی در جریان دفاع و پستیبانی و جمع آوری کمک برای شنگال شروع گردید و، در جریان دفاع از کوبانی، تبلور بسیار روشنی بە خود گرفت.

٥. موارد فوق و حرکتهای مردمی وسیع و جوش و خروش تظاهر کنندگان، همە و همە، بیانگر وجود دورە و روحیاتی نوین، تولد ظرفیتهای سازماندهی و رشد هوشیاری و زمینەهای لازم برای تحرکات مردمی در دفاع از خود و حقوقشان میباشد. این واقعیات تحرک نوینی از احزاب سیاسی نیز میطلبد. مردم کردستان ایران نشان دادند کە تجربە بیش از سە دهە از داعش ایران را فراموش نکردە و با پوست و استخوان خود از این نظام نفرت دارند و در صدد فرصتی هستند تا قدرت و مخالفت خود را بە نظام داعشی ایران بنمایانند.

ما تمام تلاش خود را بە کار میگیریم تا مطابق با نیازها و پدیدەهای این دورە در مبارزات مردمی و مدنی، فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی خود را هماهنگ و سازمان دهیم. شکی نیست این موج اعتراض مردمی دامن جمهوری اسلامی را خواهد گرفت.

 

 

کومەلە زحمتکشان کردستان

١٣ اکتبر ٢٠١٤ برابر با ٢١ مهرماە ١٣٩٣

بابەتی پێشووبەیاننامەی كۆمەڵە سەبارەت بە: بزوتنەوەی كورد لەئێران‌و خولێكی نوێی بزوتنەوە جەماوەرییەكان
بابەتی دواترنەتەوەیەکى “تێرۆریست!” و داگیرکەرێکى “دێمۆکرات!” / ڕەزا کەعبی