در ٢٦ بهمن ماە ١٣٥٧ سازمانی اعلام موجودیت علنی نمود کە حدود یک دهە ریشەهای عمیقی در جامعە کردستان و در میان پیشروان و روشنفکران کرد، نهادە بود. بە جرات میتوان گفت اعلام موجودیت علنی کومەلە نە تنها بە میدان آمدن اجتماعی یک گرایش و سازمان سیاسی نوین در کردستان، بلکە روز اعلام یک آلترناتیو اجتماعی در برابر آلترناتیو اسلامی پیروز در قیام ٢٢ بهمن نیز
بود.
  کومەلە بر سکولاریسم، برابری جنسی و رهایی زن، حق ملل در تعیین سرنوشت خود، عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق کارگران و ستمدیدگان، دمکراسی و آزادیهای سیاسی، جدایی دین از دولت، آزادی بیان و انتقاد، آزادی و بە امر خصوصی تبدیل نمودن مذهب و آزادی سندیکا و تشکلهای سیاسی و مدنی در همە عرصەها، پافشاری و تاکید نمود. جمهوری اسلامی نیز در تعارض و دشمنی با همە این ایدآلها قد علم نمودە بود. در آنزمان جنبش کردستان با دفاع از سکولاریسم و آزادیهای سیاسی بە تنها آلترناتیو اجتماعی و غیر اسلامی جمهوری اسلامی تبدیل شدە بود کە بە رفراندم جمهوری اسلامی “نە” گفت. کومەلە آن گرایش سیاسی در کردستان است کە بەطور کامل و پیگیر بە این آلترناتیو سیاسی تبلور بخشید و بر جداییهای پیشرو در کردستان در مقابل ارتجاع و تاریک اندیشی دینی جمهوری اسلامی، پای فشرد.
 امروزە کە روز کومەلە را گرامی میداریم و چهل و سە سال از اعلام موجودیت کومەلە و جمهوری اسلامی گذشتە است، جمهوری اسلامی در بدترین موقعیت و بدنامترین روزهای حیات و حاکمیت خود، در بحرانیترین دورە حیات اجتماعی، اقتصادی، منطقەای و سیاسی نیم قرن اخیر جامعە ایران قرار دارد. اما در این نیمقرن کومەلە و ایدآلهایش عمیقا در جنبش کردستان ریشە دواندە و از جانب مردم دیگر نقاط ایران نیز مورد احترام و پشتیبانی است. اکنون همە مردم در ایران با چشم تحسین و تایید بە کردستان مینگرند، فعالان جنبش مدنی در کردستان اعتبار و جایگاە ویژەای در مبارزات سیاسی سراسری در ایران دارند. مبارزات و اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعە ایرانی عمیقا با سکولاریسم و دمکراسیخواهی گرە خوردە است. امروز کردستان بە سرامد تشکل پذیری نهادهای مدنی در عرصەهای فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی تبدیل شدە است و روزنە امید روشنی برای کل جنبش کردستان است. ما این پیشرویهای بزرگ در کردستان و ایران را میبینیم و بر اساس آن گامهای آتی خود را نیز تنظیم مینمائیم.
  کومەلە در این دورە حساس سیاسی بر ضرورت اتحاد و همبستگی عمیق در صفوف خود و هماهنگی ملی مابین مردم و احزاب سیاسی در کردستان، تاکید مینماید و برای این مهم تلاش میورزد. ما معتقدیم کە احزاب و جریانات سیاسی کردستان ضروری است با هماهنگی و یکدستی کامل در صحنە سیاسی ایران فعال و تاثیرگذار باشند و برای تقویت دمکراسی و سکولاریسم بکوشند. ما خود را دوست و پشتیبان جنبشهای مردم دیگر بخشهای کردستان میدانیم و از آنها پشتیبانی میکنیم. ما در راستای منافع جنبش کردستان حاضر بە دیالوگ، همکاری و اتحاد عمل با هر جریان اپوزیسیون ایرانی خواهیم بود کە حقوق مردم کردستان را بە رسمیت بشناسند و بە آن احترام بگذارند.
 ضروری است تاکید نمائیم کە کومەلە در همان حال کە پرچمدار مبارزە برای رهایی ملی در کردستان است، دفاع از حقوق مردم ستمدیدە و بە ویژە کارگران و زحمتکشان کردستان، دفاع از جوانان، جریانات پیشرو اجتماعی و مترقی را امر خود
دانستە و برای آن تلاش مینماید.
 ضروری است در این روز فرخندە بار دیگر بر تعهد خود بە خانوادە جانباختگان کومەلە و کردستان، فعالان مدنی و صنفی، زندانیان سیاسی و خواستهای جوانان کردستان تاکید بورزیم و اطمینان بدهیم کە کومەلە در صف مقدم برای احقاق حقوقشان بە مبارزە پایدار خود ادامە خواهد داد. ما آیندە سیاسی در ایران را بە نفع دمکراسی و مردم میدانیم و معتقدیم کە زمینەهای پیشروی برای جنبش حق طلبانە کردستان فراوان و قابل دسترسی است.
  مرگ بر ارتجاع جمهوری اسلامی و دشمنان دمکراسی و آزادیخواهی در ایران
 زندەباد جنبش رهایی و آزادیخواهی در کردستان
             
کوملەی زحمتکشان کردستان
26 بهمن 1400 خورشیدی

Previous articleبیانیەی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
در رابطە با حوادث شهر نقدە