گرامی باد اول ماە مە روز جھانی کارکر

‎روز اول ماە می- روز جھانی کارگر- فرا می رسد. بە سنت و تاریخ یکصد وبیست سال گذشتە روز اول ماە می، روز حق طلبی، ھمبستگی مبارزاتی و جھانی طبقە کارگر در سراسر جھان است کە در یک مارش ھماھنگ و با خواست و مطالبە دنیایی فارغ از ستم و استثمار و فقر و سیەروزی برگزار می شود. روز جھانی کارگر ھر سال فراخوانی نوین با صفوف صدھا ملیون کارگر و مبارز ضد استثمار و بردگی است کە علیە نظام استثمارگر و ضد کارگری سرمایەداری متحقق می گردد.

‎جھان کنونی علیرغم پیشرفت ھای عظیم در ھمە عرصە ھای تکنولوژی، اقتصادی و تولید، کماکان شاھد استثمار بی رحمانە اکثریت عظیم ساکنان کرە خاکی است. جنگ، مھاجرت، آوارگی ، حکومت ھای دیکتاتوری و کشتارھای گروھی نە چندان پوشیدە، زندان ھای مخوف و رقابت ھای ویرانگر کارتل ھای غول پیکر استثمارگر، کماکان زندگی و سرنوشت اکثریت جوامع بشری را مورد حملە و تھدید قرار  دادە است. قطب ھای بزرگ اقتصادی و بلوک ھای سیاسی جھانی در رقابتی نھان و آشکار ھمە ھستی و زندگی را بر روی کرە خاکی تھدید می کند. جنگ تجاوزکارانە روسیە علیە اکراین، اساساً بر دوش مردم و کارگران قرار دادە شدە است.

‎بالا رفتن میزان بودجە نظامی در ناتو و دیگر بلوک ھا، با حملە بە معیشت مردم، گرانی، کمبود اجناس و بالا رفتن ھزینەھای انرژی و خوراکی تو‌ام بودە است. اروپای متمدن دارد جنگی ویرانگر را ھدایت می کند کە با گذشت فقط دو ماە از آن، اثرات جھانی اش بر معیشت و زندگی و امنیت جوامع حتی دوردست ھویداست. در خاورمیانە حکومت ھای فاسد و دیکتاتور و ضد مردمی ھیچ دورنمای امید بخشی را برای نجات و رھایی از فقر و استثمار اکثریت ساکنان نوید نمی دھد. در خاور دور رقابت ھای نظامی چین و استرالیا و ژاپن با ھمراھی آمریکا و بریتانیا، تصویری کاملا    نگران کنندە از سرنوشت صدھا میلیون انسان می دھد. در آمریکای جنوبی نیز تلاش و مبارزە برای رھایی از استثمار و فقر و مھاجرت ھای تحمیلی بە بخشی از زندگی مردم تبدیل شدە است.

‎جهان آبستن نظم نوینی است کە با آغاز یورش روسیە بە اکراین آغاز شدە است. این یورش، تضادھای جھانی قطب ھای سیاسی و اقتصادی را شتاب بخشیدە است و بە طرز خیرە کنندەای  در مقابل ھم صف آرایی می کنند کە ھزینە اش ھم اکنون بر دوش اکثریت مردمی قرار گرفتە است کە نە سھمی در برپایی آن دارند و نە منافعی.

‎طبل جنگ، جنگ اتمی، اتحادھای نوین اقتصادی و نظامی تھدیدات مکرر در کمبود انرژی و ھشدارھای پی در پی برای گرانی، سرنوشت جامعە بشری را در ھالەای از ابھام و تاریکی فروبردە است.

‎در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، اکثریت بزرگ مردم بی رحمانە ترین و سنگدلانە ترین استثمار را تجربە می کنند. شکاف طبقاتی در ایران اسلامی شاید در جھان رکورد را شکستە باشد. ھیأت حاکمە اسلامی – بیت رھبری، مجلس و کابینە دولت بە مثابە قطبی مافیایی عمل می کنند و شکست ھای پی در پی نظامی در خاورمیانە ، اتمی در پروژە برجام و دستگاە سرکوب و تقویت دستجات مسلح در منطقە را با یورش بە معیشت کارگران ، مردم و سالخوردگان تأمین می کنند. ایران اسلامی تنھا امید خود را بە بقا حاکمیت ضد کارگری و ضد مردمی اش بر سرکوب داخلی، بر استثمار سنگین تر و بر یورش مداوم بە مردم قرار دادە است. در حالی کە خارج کردن صدھا میلیارد دلار از سرمایە کشور از سوی مقامات ریز و درشت آن ادامە دارد، جستجو در آشغالدانی ھا، افزایش کارتن خوابی، کودکان خیابانی، فحشا و فرار و مھاجرت برای رسیدن بە زندگانی بھتر سراسر جامعە ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی را فرا گرفتە است. در ایران اسلامی اکثریت مردم کە بیش از چھار دھە است در زندان بزرگی حبس شدەاند، بیش از ھر زمانی در پیکارھای بزرگ و کوچک، اعتصابات، تحصن ھا و اجتماعات ھماھنگ و متحدانە خلاصی از این رژیم و مصائب برآمدە از آن صف آرایی کردەاند. دو قیام بزرگ در زمستان ٩٦ و آبان ٩٨ حکام رژیم و بنیاد نظام سرکوبگر استثمارگرش را بە لرزە درآورد و خواب را از چشمان حکام اسلامی ربود. این پیکار اکنون بە وسعت ایران ادامە دارد و تحصن واجتماعات معلمان در ماە ھای اخیر و ھفتە گذشتە نشان از این حقیقت دارد کە جامعە ایران دیگر اجازە نمی دھد حکام اسلامی نقشە ھای شوم و نظام ظالمانەاش را حفظ کند.

‎در کردستان رژیم اسلامی کە از بدو استقرارش بە آن یورش برد و جنگی ٤٤ سالە را بر مردم این دیار تحمیل کردە است، جنگ ھای اقتصادی طولانی مدتی را نیز دامنگیر مردم کردستان کردە است. جمھوری اسلامی مانع از رشد سرمایە گذاری ، گسترش صنعت و تولید محلی و داخلی، بھرەبرداری درست از منابع سرشار نفت، طلا، مس، آھن، سنگ و غیرە در کردستان می شود و عقب نگە داشتن اقتصادی مردم کردستان را در کنار جنگ ٤٤ سالە بە مثابە سیاستی نھادینە شدە پیش می برد.

‎بخش اعظم کارگران کردستان مھاجر ھستند و در شرکت ھای ساختمانی و راە و در بنادر و شھرھای ایران آوارەاند. حقوق و مزایا و دستمزدشان قانونی ندارد. در کردستان آگاھانە ھر پروژە کلان اقتصادی و سرمایە گزاری مؤثر با سد امنیتی روبرو می شود. معادن را از طریق کریدورھای ویژە مستقیم بە خارج از کردستان منتقل می کنند و اجازە نمی دھند در کردستان بە کار گرفتە شود. کردستان را بیش از بیش بە جامعە ای مصرفی، عدم اشتغال لازم و مھاجر تبدیل کردە اند. این سیاست ھا کاملا در خدمت سیاست جنگی رژیم در کردستان است تا از مقاومت مردم برای رسیدن بە مطالبات سیاسی و حقوقی ملی شان بکاھد.

‎روز اول ماە مە، فراخوانی مجدد علیە استثمار و بردگی، علیە حاکمیت رژیم اسلامی و علیە جھنمی است کە سردمداران جمھوری اسلامی تحمیل کردە اند. تلاش برای اتحاد کارگران در کردستان و بالا بردن مشارکت مؤثر آنان در پیکارھای کارگران و مردم زحمتکش در سراسر ایران، امر ھمە ماست.

‎کومەلە زحمتکشان کردستان، روز جھانی کارگر را گرامی می دارد. فرارسیدن آن را بە ھمە کارگران کردستان، بە ھمە استثمار شوندگان و بە خیل عظیم کار در سراسر جھان کە برای رسیدن بە جامعەای عادلانە و فارغ از ستم و استثمار پیکار می کنند، تبریک می گوید.

‎زندە باد اول ماە مە روز جھانی کارگر

‎زندە باد سوسیالیسم

‎کومەلە زحمتکشان کردستان

‎٢٨/ آوریل/ ٢٠٢٢

بابەتی پێشووپەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی یەکی مانگی مەی، ڕۆژی جیهانیی کرێکار
بابەتی دواترراگەیاندنی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان بە بۆنەی رۆژی جیهانی کرێکار