مردم مقاوم کردستان
احزاب سیاسی ایران و کردستان
سازمانهای جامعه مدنی

ژینا (مهسا) امینی دختر جوان کُرد که چند روز قبل در تهران بر اثر ضرب و شتم نیروهای سرکوبگر رژیم و گشت ارشاد، به کُما رفته بود، روز جمعه 25 شهریور بر اثر جراحات وارده جانش را از دست داد. هفتە قبل نیز شلیر رسولی در شهر مریوان در یورش یکی از مزدوران رژیم بە قصد تجاوز جان خود را از دست داد.

در اعتراض به قتل دولتی زنان در ایران و کردستان که مدام رو بە افزایش است، مردم مبارز کردستان را فرا می خوانیم که در اعتراض بە سیاستهای ضد بشری رژیم اسلامی و به ویژە قتل زنان و قتل های اخیر، روز دوشنبه 28 شهریور اعتصابی عمومی و باشکوه و متحدانەای را با بستن مغازەها و بازار و نرفتن بسرکار و تعطیلی ادارات و مدارس، برپا دارند.

همچنین از همه احزاب سیاسی ایران و کردستان و سازمانهای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشری تقاضا داریم به حمایت از این فراخوان و اعتصاب عمومی برخیزند، تا با اتحاد و همبستگی جمهوری اسلامی را از تداوم جنایات شوم و سیاست و دشمنی بە ویژە با زنان باز داشتە و بە شکست و رسوایی بکشانیم.

زنده باد همبستگی و اتحاد مردم حق طلب کردستان
مرگ بر جمهوری ضد زن اسلامی

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
25 شهریور 1401 – 16 سپتامبر 2022

Previous articleخجستە باد ٢٦ بهمن، روز کومەلە
Next articleحضور جلاد مرگ، ابراهیم رئیسی، در سازمان ملل را با اعتراضی گسترده به کارزاری افشاگرانه جهانی تبدیل کنیم