مردم مبارز و آزادیخواه کردستان!
کنشگران، جریانات سیاسی و نھادھای مدنی و صنفی!

ما انجام پیروزمندانه اعتصاب ھمەگیر و گستردە شما در سراسر کردستان را کە پیام اعتراضی پر قدرت و روشنی است برعلیە اجحافات و ستمگری رژیم ضد مردمی ایران، تبریک میگوئیم.
از ھمە فعالان مدنی و سیاسی، نھاد و جمعیتھای داخل و خارج کشور ھمە جریانات سیاسی کردستان کە با ھماھنگی این حرکت سیاسی بزرگ را به نتیجه مطلوب رساندند، قدردانی میکنیم.
از ھمە شخصیتھا و تشکلھای سیاسی، صنفی و مدنی و ھنرمندان و کنشگران در سراسر ایران و در شبکەھای اجتماعی، سپاسگزاریم کە بیدریغ پشتیبانی و ھمراھی نمودند.

این تاکتیک و اعتصاب سراسری کردستان سبب شد تا بیشترین ھمبستگی در میان سراسر مردم ایران و اپوزیسیون داخل و خارج را شاھد باشیم. این دستاورد بزرگی است برای ادامە مسیر اتحاد برای دمکراسی و ازادی و مبارزە برعلیە جمھوری اسلامی و گذر از ان. از ھمگان تشکر میکنیم و این ھماھنگی را ارج مینھیم.

ما خواستار این ھستیم کە:
١- ھمە بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و فعالان حقوق زن فوری آزاد شوند.
٢- خواستار مجازات آمران و عاملان قتل ژینا (مھسا) امینی و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.
٣- گشتھای ارشاد برچیدە شوند و حجاب اجباری لغو و پوشش زنان آزاد گردد.
٤- فضای امنیتی موجود در شھرھای کردستان خاتمە یابد.
برای بیان این خواستھا امروز دوشنبە 28 شهریور، پس از ساعت ١٨ یا ٦ عصر بە وقت تھران تجمعی مسالمت آمیز در ھمە شھرھا برگزار میکنیم و ھمدلی خود را با ژینا و ھمە زنان تحت ستم ابراز نمودە و یکصدا اعلام میکنیم زنان رکن اساسی جامعە و عامل زندگی‌اند و بر تحقق خواستھای جنبش زنان در راە آزادی و برابری تاکید مینمائیم.

مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران
٢٨ شھریور ماە ١٤٠١

Previous articleپشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران
Next articleدروغ پراکنی های رژیم مبنی بر حضور نیروی پیشمرگ در شهرهای کردستان را تکذیب میکنیم