1_ آن چه از کوبانی به ماندە است، نه ویرانه که آبادانی است.
2_ آن چه از کوبانی به جا ماندە، نبرد پر غرور زنان و مردان و سالخوردگان اسحلە به دست آن است.
3_ آن چه از کوبانی به جا ماندە، زنان و دختران محبوس در بیغولەهای تاریک نیست که نسلی با ارادە و مصمم از زنان نقش آفرینی کردند تا ارادە زنان کردستان را که از فردای بهمن 57 در کردستان ایران شتاب گرفت، یک گام دیگر به پیش بکشانند.
4_ آن چه از کوبانی به جا مانده، ثبت صفحە زرینی از پیکار و مبارزات خلق کرد است.
5_ آن چه از کوبانی به جا ماندە, اعتبار جهانی چشمگیری است که برای کردستان و جنبش های آزادی خواهی کردستان بدست آمدە است.
6_ از کوبانی همبستگی و اتحاد مبارزاتی جنبش های آزدیخواهی کردستان در ابعادی نوین و بی سابقە به جا ماندە است.
7_ آن چه از کوبانی به جا ماندە است، نه اجساد جانباختگانمان/ که چند صباحی دیگر به مشتی از خاک تبدیل خواهند شد/ که نام و یاد و شکوە نبرد قهرمانانی است که جهانیان را به ستایش خود کشاندند.
8_ از کوبانی نه زوزەهای حکام ترکیە دال بر عنقریب خواندن سقوط کوبانی، که پیروزی و تفوق سرفرازانەای که حتی داعشیان را به اعتراف کشاند.
9_ در دورترین نقطە این کرە خاکی با پیروزی کوبانی به پایکوبی پرداختند و آن را نبردی برای انسانیت خواندند، همین سرمایە عظیم معنوی است که از کوبانی به جا ماندە است.
10_ زیستن در “خرابەها” و “ویرانەها”ی کوبانی اما با چنین کولەبار و سرمایە مبارزاتی و حمایت مردم آزادە در جهان بسی غرورانگیزتر است. ساختمان ها تعمیر و نو خواهند شد و ظاهر ویرانەاش، دستاوردها، درسها و سرمایە بدست آمدە را نمی پوشاند.

بابەتی پێشووراگەیاندنی کۆمەڵە: شکۆدار بێ ٢٦ی رێبەندان ڕۆژی کۆمەڵە
بابەتی دواتربەشداری كۆمەڵە لەخۆپیشاندانێك لە ئاڵمان دژی رژیمی ئێران