معلمان در ایران برای اعتراض بە موقعیت شغلی، کمی حقوق و اجحافاتی کە بر آنها روا داشتە میشود، با طرح خواستهایشان اعتصابی سراسری را آغاز نمودەاند.

اعتراض و اعتصاب معلمان در کردستان نیز دامنە وسیعی بە خود گرفتە است. اختصاص کم بودجە بە آموزش و پرورش، افزایش ١٤ درصدی حقوق بە نسبت سطح بالای تورم و زندانی نمودن فعالین صنفی و مدنی، از موجبات اعتراض معلمان هستند.

 

از زمان تاسیس جمهوری اسلامی، آموزش در مدارس و دانشگاهها مدام و بە عناوین مختلف مورد فشار و تعرض رژیم قرار گرفتە است. حتی دستمزد این قشر زحمتکش و مؤثر در جامعە، بە نسبت همردەهای خود در دیگر بخشها، کمتر تعیین شدە است. گمانی نیست کە اعمال این سیاستهای آموزشی ناشی از بینش ضد علمی و روشنگری در این نظام است.

 

ما از خواستها و اعتصاب معلمین پشتیبانی میکنیم و همبستگی و اقدام آنان را می ستائیم. از همە اصناف و مردم، بە ویژە از بازاریان، کارمندان، دانش آموزان، دانشجویان، روستائیان، کارگران و دیگر اقشار مردم کردستان میخواهیم کە از حرکت معلمین برای احقاق حقوقشان پشتیبانی نمایند. سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی، افزایش تورم بی مهار، بیکاری وسیع و گرانی، بودجە هنگفت ارگانهای امنیتی و نظامی، همە و همە فشاری است عظیم بر زندگی و سفرە مردم. اعتصاب معلمان سرآغاز دورە نوینی از مبارزە صنفی و مدنی برای مبارزە با این سیاستهاست، لذا بیش از هر زمانی ما بە یک همبستگی عمومی و پشتیبانی از این حرکات نیازمندیم.

 

کومەلە زحمتکشان کردستان

دهم اسفند ١٣٩٣ برابر با اول مارس ٢٠١٥

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆمەڵە: پشتیوانی لە مانگرتنی مامۆستایان بكەین
بابەتی دواتربەشداری رێكخستنەكانی كۆمەڵە لە زوریخ لە خۆپیشاندنی دژی ئێعدام لە ئێران + وێنە