امسال نیز در سراسر جهان، متینگ و مراسم روز جهانی زن برگزار میشود. فعالین و تشکلهای زنان، مردم آزادیخواە و همە احزاب و نهادهای مترقی در گرامیداشت این روز و برای تثبیت برابری زن و مرد در همە امور اجتماعی، سیاسی و خانوادگی، شرکت خواهند نمود. از سوی دیگر جریانات ارتجاعی، حکومتهای دیکتاتور و افکار زن ستیز نیز خود را برای بقا و تداوم نابرابری و ستم بر زنان بە تدارک میپردازند.

مبارزە زنان برای آزادی امروزە دیگر تنها امر زنان نیست، بلکە بەامر همە ازادیخواهان، برابری جویان و بە نبردی برای رهایی انسان از قیود تفکرات ستمگرانە و بقای مردسالاری تبدیل شدە است.مبارزە برای رهایی کامل زن در واقع بە چالش کشیدن دنیای کهن و حکومتهای دیکتاتور و باقیماندە تفکرات قرون وسطایی در جهان کنونی است.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بە عنوان دولتی مذهبی و با قوانین آپارتاید جنسی و در مناطق و بخشهایی از جهان کە جریانات زن ستیز هنوز در تکاپوی کسب سلطە قوانین تبعیض امیزند، این مبارزە هم برای جنبش زنان و هم برای انسانهای ابعادی وسیعتر بە خود میگیرد. رژیم اسلامی ایران بیش از سە دهە است برای سرکوب جنبش زنان از هیچ اجحاف قانونی در اجتماع، محیط کار، ادارە، محلهای آموزش و خانوادە دریغ نورزیدە است. در مقابل جنبش زنان در ایران و منطقە نیز در برابر این بیعدالتیها و رهایی از ستم، با قامتی استوار رهایی زن را طلب نمودە و دستاوردهای عظیمی را تثبیت نمودە است.

اکنون زنان کوبانی و مبارزین زن کرد در سراسر کردستان و از آنجملە در کردستان ایران نیز، توان، سرسختی و ارادە زنان را برای رهایی بە نمایش درآوردە و پشتیبانی جنبش جهانی برای رهایی زن و برابری کامل با مردان را بە خود جلب نمودەاند. جان گرفتن و تحرکات جریان تروریستی داعش بر علیە انسانیت و زن، اگر حکایت از همسویی با قوانین اسلامی در ایران دارد، در همان حال بیانگر ترس ارتجاع از جنبش زنان و عکس العملی کهنەپرستانە در مقابل برابریخواهی زنان است.

ما روز جهانی زن را بە همە زنان و جنبش زن برای رهایی، تبریک میگوییم و از همە انسانهای آزادە، متمدن و مبارز اعم از زن و مرد میخواهیم تا در این جنبش شرکت نمودە و قوانین زن ستیز را بە چالش کشیدە و دست حاکمان اسلامی و آپارتاید جنسی را از سر زنان کوتاە نمایند.

پر توان باد جنبش زنان برای رهایی

مرگ بر قوانین و حکومتهای زن ستیز

کومەلە زحمتکشان کردستان

6 مارس 2015 برابر با 15 اسفند 1393

 

بابەتی پێشووکۆبوونەوەی چوار لایەنی رۆژهەڵات ‌بۆ ئیدانەكردنی هێرش بۆ سەر كەمپی “ئازادی” لە كۆیە
بابەتی دواتردەقی وتەکانی هاوڕێ عومەری ئێلخانیزادە سكرتێری گشتی كۆمەڵە لەرێوڕەسمی رۆژی 26ی رێبەندان