پنجمین پلنوم کمیتە مرکزی منتخب کنگرە سیزدهم کومەلە زحمتکشان کردستان در فاصلە روزهای ٢٨ فروردین تا سوم اردیبهشت ١٣٩٤ برابر با هفدهم تا بیست و سوم ماه اپریل ٢٠١٥ طی هشت جلسە نیمروزە، در اردوگاه مرکزی کومەلە برگزار گردید.

پلنوم با یکدقیقە سکوت برای ادای احترام بە جانبختگان کومەلە و راە رهایی و آزادی رسمیت خود را اعلام نمود. ابتدا دبیر کل کومەلە، رفیق عمر ایلخانیزادە گزارش سیاسی و سرخط جهتگیریهای دورە آتی را بە پلنوم ارائە داد. گزارش دبیر کل بە صورتی همە جانبە هم بە بررسی اوضاع سیاسی کنونی پرداختە و هم اهم وظایف و کارکرد کومەلە در دورە آیندە را برشمردە بود. در بخشی دیگر از گزارش بە خصوص همکاری جنبش و احزاب بخشهای مختلف کردستان و همچنین ضرورت همکاری میان احزاب سیاسی کردستان ایران مورد تاکید قرار گرفتە و در این میان تلاشهای اخیر برای وحدت در صفوف کومەلە مورد بحث واقع شدە و بر ضرورت بە سرانجام رساندن آن تاکید شدە بود. بخشی دیگر از گزارش بە تنگناهای کنونی ما در کردستان عراق اشارە داشت و بر آن تاکید گردیدە بود کە تلاشها برای یافتن راهکارهای جدید کار و فعالیت ما در این منطقە چە بە لحاظ سیاسی و نظامی، افزون یابد و این مهم در اولویت کار کمیتە مرکزی قرار گیرد.

پس از استماع گزارش، رفقا بە بحث حول محورهای اصلی آن پرداختند و پس از بحث در مورد کلیات، دستور جلسات پلنوم بە قرار زیر تنظیم گردید:

دورە آتی و اصلی ترین وظایف ما، مسئلە تامین مالی و گذر از بحران کنونی دارایی، برخورد بە پروسە اتحاد سە جریان کومەلە(روند سوسیالیستی، خط اتحاد کومەلەـ حزب کومەلە کردستان ایران و کومەلە زحمتکشان کردستان)، آموزش نیروی پیشمرگ و تدارک لازم برای ایجاد یک نیروی رزمندە، بهبود مناسبات و آموزش و تغییر نورم معمول در اردوگاهها، کار تشکیلات در خارج کشور، ارگانهای تبلیغات مرکزی، سازماندهی و فعالیت تشکیلاتی در داخل (کار تشکیلات مخفی) و تقسیم کار و آرایش ک.م.

این موارد بە ترتیب مورد بحث و ارزیابی قرار گرفتند، رفقای شرکت کنندە با ارائە بحثهای سازندە بە غنای مباحث کمک کردند و پلنوم با تاکید بر بحث گزارش در این عرصەها، اولویتهای ک.م را بە روشنی تعیین کردە و بە کمیسیونی ماموریت داد تا اهم وظایف دورە آتی را جمعبندی نماید. این کمیسیون کار خود را انجام داد و برای تصویب بە پلنوم ارائە داد. پلنوم سند تهیە شدە از جانب کمیسیون و تعیین اولویتها و جهتگیریهای ما در دورە آتی را تصویب نمود. مهمترین اولویتهای ک.م تلاش برای اتحاد، اصلاح در مناسبات و نحوە کار ما در اردوگاهها، آموزش و تقویت نیروی پیشمرگ و تدارک نیرویی قبراق و رزمندە برای نیازهای کنونی و زمینەسازی برای حضور نظامی در داخل، ادامە جمع آوری کمک مالی از اعضا و کمکهای مردمی در داخل و خارج و تلاش برای یافتن بیشتر منابع درآمد مستقل و مداوم، گسترش دامنە فعالیت و کار تبلیغی، تمرکز جدی بر کار سیاسی و تقویت فعالیتهای تشکیلاتی در داخل و خارج. در این موارد در سطح بالایی تفاهم و همدلی در میان اعضای ک.م مشهود بود و همە بر این امر تاکید کردند کە ک.م باید در همە این موارد پیشقدم باشد و در همە این عرصەها ناظر و حاضر باشد.

آخرین دستور جلسە پلنوم تقسیم کار بود و پلنوم رفقا رضاکعبی، عثمان خلیلی، صادق زندی، فریبا محمدی، خلیل دشتی و کریم کریمی را بە عنوان اعضای هیئت اجرایی تعیین نمودە و با اتفاق آرا رفیق عمر ایلخانیزادە را بار دیگر بە عنوان دبیرکل کومەلە انتخاب نمود. پلنوم با نواختن سرود رسمی و بە اهتزاز درآوردن پرچم کومەلە بە کار خود پایان دا

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان

هفتم اردیبهشت ١٣٩٤ – بیست و هفتم اوریل ٢٠١٥

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆتایی پلینۆمی پێنجەمی كومیتەی ناوەندیی كۆمەڵە
بابەتی دواتردوارۆژ ژمارە ٧٣