روز دوشنبە ١٤ اریبهشت، یک مامور اطلاعات در هتل تارا در شهر مهاباد به قصد یورش و تجاوز به یکی از خانم های شاغل در این هتل به نام فریناز خسروانی با دسیسە وی را به داخل یکی از اتاق های هتل می کشاند و در را بر روی وی قفل می کند، اما با مقاومت سخت و تلاش برای رهایی از سوی فریناز روبرو می شود. نهایتا در این مقاومت، فریناز چارەای جز پرتاب خود از طبقە چهارم هتل نمی بیند که بلافاصلە جانش را از دست می دهد.

پخش این خبر و این تعرض بی شرمانه و این جنایت آشکار، به جرقەای تبدیل شد که باردیگر مردم کردستان و مبارزین جنبش ازادی خواهی نه فقط در مهاباد و دیگر شهرها بلکە در گوشە و کنار جهان شبکە متحدانه عظیمی برای خروشان و خیزش و قیام علیە این جنایت و علیە حاکمیت جنایتکارانه جمهوری اسلامی شکل گرفت. وعدە اعتراضات روز پنجشمە تعیین گردید. همەی فعالین، سازمان های مدافع حقوق زنان و شبکە وسیعی برای تدارک اعتراض شکل گرفت.

روز ١٧ اریبهشت شهر مبارز دیرین مهاباد به پا خواست. در حالیکە شهر به تمای ملیتاریزە شدە بود، در حالی که نیروهای رژیم در حال آمادەباس کامل بودند، در حالیکە در چند روز مداوم خانوادە فریناز خسروانی تهدید می شد، مردم مبارز مهاباد و در پیشاپیش آنان زنان و مردان جوان در ساعت پنج غروب با تجمع در مقابل هتل تارا به اعتراض پردختند تا صدای خود را علیە این جنایت به گوش همگان برسانند.

مانند همیشە با دخالت و تحریکات نیروهای رژیم و بهانه برای سرکوب. مردم مبارز شهر مهاباد واکنش شدید نشان دادند. ابتدا هتل تارا قتلگاه فریناز خسروانی، به تمةامی به آتش کشیدند و سپس با شعار و تظاهرات و اجتماعات در میدان های اصلی شهر به مقابلە با یورش نیروهای سرکوبگر پرداختند. شهر به تمامی حالت درگیری و مقابلە به سرکوبگران به خود گرفت. شعارها طنین انداز بود، عزم مردم هر دم پرتوان تر می شد. آمران سرکوبگران که از اجتماعات و عزم مردم نگران می شدند بر روی آنان دستور آتش دادند و هزاران نیروی سرکوبگر که از شهرهای اطراف گسیل شدە بودند، هجوم بردند. در تیراندازی و هجوم آنان بنا به اخبار منتشرە ١٨ تن از مبارزین شهر زخمی گردیدند و احتمال جانباختن دو تن از زخمی ها بر زبان ها جاری است.

خیزش و پیکار مردم مهاباد تا پاسی از شب ادامه داشت. این خیزش بلافاصلە انعکاس گستردەای یافت و حمایت های وسیع همەی شهرها و مبارزین کردستان و شبکەهای اجتماعی را به سوی خود کشاند.

مردم مبارز کردستان!

آن چە در مهاباد گذشت هم جنایت بی شرمانه قتل فریناز خسروانی و هم مقابلە مبارزجویانه مردم مهاباد، در ٣٦ سال گذشتە نه تازگی دارد و نه بی سابقە است. دەها سال و روز اول گذاشتن سنگ بنای رژیم اسلامی، کردستان به محاصرە درامدە است و قانون سرزمین های اشغالی در آن حکمفرماست.

کومەلە واکنش مسئولانه، جسورانه و مبارزەجویانه مردم مهاباد و همەی مبارزین کردستان را به قتل فریناز خسروانه می ستاید و همگان همین انتظار را از ما مردم کردستان و جنبش زندە آن داشتە و دارند. نام فریناز به نام همەی مبارزین مقاوم کردستان افزودە شد و باردیگر مهاباد به پیشتاز و پرچمدار مبارزات آزادیخواهی ملی کردستان تبدیل شد و جایگاە شایستە و دیرینەاش را همچنان حفظ کردە است.

هیات اجرایی کومەلە به خانوادە سربلند فریناز تسلیت می گوید و آنان را مطمئن می سازد که نام عزیز از دست رفتە اما سرفرازشان گم نخواهد شد و جاودانه خواهد ماند. و برای زخمی های خیزش ١٧ اردیبهشت مهاباد آرزوی بهبودی سریعتر را دارد.

کومەلە همانند سال های گذشتە بر این سیاست و موضع خود پای می فشارد که در این مرحلە از مبارزات سیاسی در جنبش کردستان، اتحاد، هماهنگی، اتخاذ موضع مشترک و فراخوان های متحدانه می تواند به مبارزات کنونی شتاب، هماهنگی، امید و دلگرمی فزونتری می بخشد.

درود بر مردم مبارز شهر مهاباد

پیروزباد مبارزات حق طلبانه مردم کردستان

 

هیات اجرائی کومەلە زحمتکشان کردستان

١٨ اریبهشت ١٣٩٤ – هشتم ماه مە ٢٠١٥

 

بابەتی پێشووراگەیاندنی دەستەی کارگێڕیی كۆمەڵە
خۆپیشاندانی جەماوەریی رۆژی 17ی گوڵانی شاری خەباتكاری مەهاباد
بابەتی دواتربەشداری كۆمەڵە لە خۆپیشاندانی پشتیوانی لەخەڵكی مەهاباد لە سلێمانی‌و هەولێر + وێنە