روز ٣١ خرداد، روز پیشمرگ کومەلە و سالروز جانباختن رفیق سعید معینی نخستین پیشمرگ و نخستین رفیق جانباختە کومەلە در راە ماموریتی در پیوند با جنبش مسلحانه کردستان عراق در سال ١٣٥٧، فرا می رسد. روز نسلی از فداکارترین و سرسخت ترین زنان و مردان مبارز کومەلە و جنبش چپ و سوسیالیستی کردستان است. بر تارک تحولات چند دهە گذشتە که با غلیان مردمی سال ٥٧ آغاز و سپس سرنگونی رژیم شاه و فرصت تاریخی برای خیزش مجدد جنبش آزادیخواهی کردستان فراهم گشت، کومەلە همچون نیرو و جریان نوین و چپ و سوسیالیستی در کردستان در میدان مبارزە پرالتهاب سیاسی ظهور یافت که همەی معادلات سیاسی، گفتمان جنبش و توقعات مردمی و ارزش های آن را دگرگون ساخت و به طرز خیرەکنندەای قلوب تودەهای وسیع مردم را تسخیر کرد.

کومەلە اثرات درازمدتی به جایی گذاشت که بسیاری از آنان که زمانی ممنوعه محسوب می شدند، اکنون به نرم طبیعی و عادی تبدیل شدەاند. افق های نوینی که کومەلە در بطن تحولات سیاسی و مبارزات پرشور مردمی گشود، نام این جریان و رهبران و مبشران جوانش را تا دوردستها برد. بر متن تحولات سیاسی و نقش آفرینی کومەلە، نیروی پیشمرگ کومەلە با صلابت و استواری وصف ناپذیری که ریشە در پویایی و نواندیشی این جریان نوین داشت نام کومەلە را در کردستان محبوب تر کرد و موجبات اعتبار روزافزون جنبش کردستان و جلب حمایت برای آن را مهیا می ساخت. نیروی پیشمرگ کومەلە در مقابل تهاجم ها و لشکرکشی های گستردە جمهوری اسلامی به شهرها و روستا و مناطق کردستان چنان سرسختی، جسارت و رزم و نبردها از خود نشان داد که بسیار زود زبانزد همەی مردم کردستان و حتی دشمنانش شد. بسیاری از مقاومت ها و نبردهای ماندگار و طولانی و سرسختانه به نام پیشمرگ کومەلە ثبت گردیدە است.

دەها و صدها نبرد نیروی پیشمرگ کومەلە و نبردهای انفرادی پیشمرگان کومەلە اکنون بخش ارزشمندی از تاریخ مقاومت و پیکار مردم آزادیخواه کردستان است. اما نیروی پیشمرگ کومەلە که مداوما دانش نظامی و فن و رزمش را ارتقا می داد، به عنوان نیرویی صرفا نظامی و جنگجو شناختە نشد. نیروی پیشمرگ کومەلە در همەی کردستان مبلغ و مبشر پیشروترین آرمان های انسانی و آزادیخواهانه شد. به نیروی مدافع کارگران و زحمتکشان، مدافع زنان ستمدیدە و علیە هرگونه ارتجاع و کهنەپرستی و مدافع برابری و عدالت نام و آوازەاش بلند شد. پیشمرگان کومەلە هیچ فرصتی را برای کار آگاهگرانه و سیاسی و نشر انسانی ترین ایدەها از دست نمی دادند. در بیغولەهای تاریک منازل مردم زحمتکش تا سخنرانی های آتشین در متینگ ها، پیشمرگ کومەلە معیارهای نوینی را به هر نیروی پیشمرگ کردستان افزود که تا قبل از آن سابقە نداشت. عملکرد و کاراکتر و پیوند پیشمرگ کومەلە با مردم، این نیرو و بسیاری از چهرەهای آنان را برای همیشە ماندگار کردە است. نیروی پیشمرگ کومەلە عمیقا آزادیخواه، برابری طلب و سیاسی و با دانش شناختە شد. در برخورد به اسیران جنگی، کومەلە و نیروی پیشمرگش، انسانی تری روش را پیشە کرد و که بسیار زود همە دیگر احزاب سیاسی کم و بیش ناچار از تبعیت از آن شدند و یا حداقل جسارت علنی کردن رفتارهای نامناسبشان را با اسیران نداشتند.

بسیاری از اسیران رژیم در کومەلە بعدا به دوست کومەلە و مردم کردستان تبدیل شدند و در رساندن کمک به کردستان کوتاهی نکردند. دیسیپلین و نظم درونی پیشمرگ کومەلە، مناسبات بسیار صمیمانه و فداکارانه میان آحاد این نیرو، جانفشانی های وصف ناپذیری پیشمرگان کومەلە در دشوارترین لحظات نبردها برای هم رزمانشان از باشکوترین صحنەهای نبرد این قهرمانان است. این نیرو به شدت به ارتقا اگاهی و دانش پیشمرگانش اهمیت می داد. کتاب و سمینار و بحث و تحلیل اوضاع حتی در هیچ شرایطی از بین نرفت. این نیرو تنها متشکل از پیشمرگان سربازی نبود که باید دستورات مافوقشان را اجرا می کردند که متشکل از شمارەای قابل توجه از مبارزینی بود که باید با فکر و استدلال و چشم انداز روشن مسلح می شدند. سطح اگاهی و دانش و تسلط این نیرو مداوما بالا می رفت و ارتقا می یافت. پیشمرگ کومەلە تاریخی بسیار باارزشی را به تاریخ مبارزات مردم کردستان افزودە است. معیارهای نیروی نظامی را دگرگون ساخت و رابطە و پیوند هر نیروی پیشمرگ را از نو تعریف کرد و استانداردهایش را تغییر داد. اکنون نیز که کردستان سنگر محکمی در مقابل جمهوری اسلامی است و بیم این رژیم از خیزش مردم کردستان پنهان نیست و در پیکارهای آتی ضرورت حضور پیشمرگ کومەلە و این بار آزمودەتر و پختە تر و با دانش تر، صد چندان است. تقویت این نیرو، گشترش آن و آموزش آن و آبدیدەتر شدن آن یکی از وظایف کومەلە است که هیچگاه نباید از دستور خارج شود.

اعتقاد راسخ داریم که کردستان در ابعاد میلیونی به پا خواهد ساخت و میدان نقش آفرینی کومەلە و پیشمرگ کومەلە هم ضروری تر و هم گستردەتر از هر زمان خواهد بود. روز پیشمر گ کومەلە گرامی باد ٣١ خرداد روز جانباختن نخستین پیشمرگ کومەلە و نخستین جانباختە کومەلە رفیق سعید معینی است. هزاران درود به جانباختگان نیروی پیشمرگ کومەلە هزاران درود به همەی مبارزینی که در صفوف پیشمرگ کومەلە پیکار کردند.

هزاران درود به مردم مقاوم کردستان که بدون حمایت و مبارزە آنان نیروی پیشمرگ کوملە نمی توانست نقش و رسالتش را به سرانجام برساند هزاران درود به خانوادەهای جانباختگان نیروی پیشمرگ کومەلە

هیات اجرایی کومەلە زحمتکشان کردستان

٣١ خراداد ١٣٩٢

 

بابەتی پێشووشكۆداربێت 31ی جۆزەردان رۆژی پێشمەرگەی كۆمەڵە
بابەتی دواتررێوڕەسمی رۆژی پێشمەرگەی كۆمەڵە لەناوەندی سەركردایەتی كۆمەڵە بەڕێوەچوو