بابەتی پێشووسرودی تاڵەسوار.. بۆ یادی کاک فوئاد
بابەتی دواتربرگزاری سمینار سیاسی باحضور رفیق رضا کعبی در کپنهاگ