بابەتی پێشووشێعر فەریدون ئەرشەدی بۆ کاک فوئاد بە دەنگی بهروز مەلکشا
بابەتی دواتربەرز‌و بەڕێزبێت یادی هاوڕێ سدیقی كەمانگەر