بابەتی پێشووديداري رفيق رضا كعبي با مسئول سیاست خارجی حزب لیست متحد دانمارک
بابەتی دواتررفیق رضا کعبی: آن دفاع شفاف چپ ایران از حق تعیین سرنوشت حالا دیگر نیست