کورش بخشندە از فعالین دیرین جنبش کارگری و جنبش چپ و سوسیالیستی کوردستان  زندگی و مبارزە را بدرود گفت.

   دیروز شهر سنندج با خبر بسیار غیر منتظرە مرگ نابهنگام یکی از یاران و یکی از سیماهای شناختە شدە جنبش کارگری و جنبش چپ و سوسیالیستی کوردستان و کومەلە و چهرە مقاوم زندان و شکنجەگاه روبرو شد.

   کورش بخشندە، برادر رفیق جانباختە شاهرخ بخشندە از زندانیان مقاوم که در سال ١٣٦٢ تیرباران گردید، از مبارزین خوشنام، عضو هیات اجرایی کمیتە دفاع از فعالین کارگری مهاباد، از زندانیان مقاوم زندان های رژیم، از چهرەهای مردمی و محبوب به ویژه در شهر سنندج، سراسر عمرش را وقف پیکار در راە ارمان های انسانی و عدالت جویانه کرد. آخرین بازداشت کورش روز ١٦ اسفند ماه گذشتە ١٣٩٣ بود که پس از دو ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شد. سپس در روز ٢٨ مهرماه سال جاری به اتهام عضویت در کومەلە و عضویت در هیات هماهنگی در حمایت از ایجاد تشکل های کارگری به ٣ ماە و یک روز محکوم شد که زمان اجرای حکم روز ١٥ آبانماه بود. کورش بخشندە بر اثر شکنجەهای مکرر به عارضە دیسک کمر دچار شدە بود و بر اثر فشارهای سنگین شکنجە و زندان قلبش در تهران مورد جراحی قرار گرفتە بود.

   در مبارزات سال های گذشتە در جنبش های اجتماعی به ویژه در شهر سنندج کورش بخشندە حضور مداوم و موثر و برجستەای داشت. او چهرەای تودەای و محبوب بود که مورد احترام خاصی در میان مردم بود. مراسم خاکسپاری باشکوە این مبارز دیرین و یار وفادار کارگران و زحمتکشان و این کادر لایق جنبش چپ و سوسیالیستی کوردستان نشان از پایگاه اجتماعی وی بود که بر اثر سالیان متمادی ایستادگی و حضور در میام مردم به دست آوردە بود.

   نام و یادش را گرامی می داریم.

   کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان

   ١٦ آبانماه ١٣٨٤

   ٧ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی پێشووبەشداری كۆمەڵە لە خۆپیشاندانی رۆژی كۆبانی لە سوئێد
بابەتی دواترگرامیباد یاد و خاطرە کورش بخشندە