با تاسف فراوان، روز پنجشنبه برابر با ١٤ ابانماە ، کورش بخشنده‌، برادر رفیق جانباخته شاهرخ بخشنده‌ مبارز سوسیالیستی که توسط رژیم اسلامی ایران در سال ١٣٦٢ اعدام گردید.، جانباخت.  رفیق کورش چهره‌ مبارز، محبوب و شناخته شده‌ جنبش کارگری ، عضو کمیته‌ اجرائی دفاع از کارگران مهاباد ، عضو کمیته هماهنگی تشکلهای کارگری ، بر اثر سکته‌ قلبی در گذشت. بدون شک مرگ کورش ضایعه ای برای جنبش کارگری و ازادیخواهی است. اما مراسم تشیع جنازه اش از طرفی بروشنی نشان داد که رنج و زحمات مبارزین ازدایخواه، کسانی که زند گیشان را وقف مبارزه‌ در راه ازادی و برابری انسانها نمودە اند، از سوی تودەهای ازادیخواه و مبارز، گرامی است و فراموش نخواهد شد.

از سوی دیگر بە روشنی پتانسیل عدالت خواهی و ازادیخواهی را در کردستانی که بیش از ٣٧ سال است از سوی یکی از ارتجاعی ترین و دیکتاتورترین رژیمهای تاریخ معاصر سرکوب می گردد، نمایان نمود. در کشوری که سنگسار و قانون قصاص یکی از بنیادهای فکری و اجرائی ان است، در تاریکستان جهل و خرافه‌ قوانین اسلامی، بر افراشتن پرچمهای سرخ و خواندن سرود انترناسیونال سرود همبستگی کارگران از سوی جمعیت انبوهی از مردم عدالتخواە در شهر همیشه‌ سرفراز سنندج، دریچه امیدی به‌ سوی فردائی بهتر و اینده‌ای روشنتر است .

ما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این مبارز سوسیالیست و پر شور جنبش کارگری، در گذشتش را صمیمانه به خانواده ، همرزمان وی و کارگران کردستان و ایران تسلیت می گوییم.

 

هیئت هماهنگی سە جریان کومەلە

١٦ آبانماە ١٣٩٤ برابر با ٧ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی پێشوواطلاعیە کومەلە/جانباختن کورش بخشنده فعال جنبش چپ و سوسیالیستی کوردستان
بابەتی دواتربەرزو بەڕێز بێت یادی هاوڕێ ئێحسان فەتاحیان