در روزهای گذشتە بە دليل توهين آشكار شبكە دو جمهوري اسلامی در برنامە “فتيله” بة مردم و ملت آذربايجان، احساسات انساني و ملی مردم آذری مورد تحقير قرار گرفت و در نتيجە و بە حق، اعتراضات وسيعی را در همە نقاط آذربايجان، بە ویژە در اروميه و تبريز، موجب گرديد.

ما ضمن محكوم نمودن سياست توهين آميز رسانە رسمی دولتی، بيان ميداريم اين چندمين بار است كە رسانەهاي جمهوري اسلامی، زبان و آداب و رسوم مليتهاي غير فارس را مورد توهين و تحقير قرار ميدهند. از نظر ما اين شمەای از سياست جمهوری اسلامی در راستای دشمنی و ستاندن هويت ملي، مردمي و مذهبی ديگر مردم ايران است و بخشي جدايی ناپذير از سياست سركوب اين رژيم محسوب ميگردد.

مردم كردستان كە بيش از همە با سياست سركوبگری ملی روبرو شدەاند و هم بە دليل سابقە دوستی و مبارزە مشترك آذربايجان و كردستان، خود را پشتيبان و همدرد مردم آذربايجان دانستە و از خواستهای آنان براي تدريس بە زبان مادری و لغو محدوديت زبان تركی در مدارس و دانشگاهها، پايان دادن بە تعقيب و آزار فعالان سياسی و مدنی، لغو سياست تبعيض و فاشيستی نسبت بە مليتهاي ايران و… دفاع مينمايد. ما خواستار آزادی همە دستگير شدگان اعتراضات اخير و مجازات مديران تلويزيون رسمی و معذرت خواهی دولت و شخص خامنەای از مردم هستيم.

از همه مردم ايران ميخواهيم كە از اعتراضات مردم آذربايجان پشتيباني نمايند و بخصوص از ايرانيان مقيم خارج كشور درخواست ميكنيم كە در همە كشورهای جهان اعتراضات خود بە تبعيضات ملي و مذهبی، بە سركوب و آزار فعالان مدنی و فرهنگی در ايران ابراز دارند و فشاری سياسی بە اين رژيم و اين فرهنگ ضد مردمی وارد نمايند.

كومەلە زحمتكشان كردستان

١٩ آبانماە ١٣٩٤ برابر با ١٠ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی پێشووپشتیوانی لە ناڕەزایی رەوای خەڵكی ئازەربایەجان بكەین
بابەتی دواترراگەیاندنی كۆمەڵە / پشتیوانی لە كەمپینی ناڕەزایی دژ بە 37 ساڵ تاوانی رژیمی ئیسلامی دەكەین