در اعتراض بە یک برنامە توهین آمیز بە زبان و مردم آذری از شبکە ٢ تلویزیون جمهوری اسلامی، دیروز مردم در شهرها و نقاط مختلف آذربایجان دست بە اعتراضات گستردەای زدند. در شهرهای تبریز و ارومیە نیروهای امنیتی صفوف اعتراضی مردم را مورد حملە قرار دادند. خواست معترضین پایان دادن بە تبعیض ملی، لغو محدودیت زبان ترکی در آموزش، مجازات گردانندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و پایان دادن بە پیگرد فعالین مدنی و فرهنگی بود.

این اولین بار نیست کە رسانە و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ملت ترک زبان آذربایجان و دیگر ملیتهای ساکن ایران را مورد توهین و تحقیر قرار میدهند. از نظر ما پیشبردن این سیاست بخشی از سیاست سرکوب و تحقیر سیستماتیک ملیتهای موجود در ایران توسط حاکمیت است. خلق کرد با گوشت و پوست خود این سیاست ضد انسانی را تجربە نمودە و در برابرش ایستادە است، اکنون نیز خود را پشتیبان کامل مردم آذربایجان در اعتراض بە رژیم میداند.

 

ما ضمن محکوم نمودن این گستاخی صداوسیما نسبت بە خلق آذربایجان، از همە مردم آزادیخواە ایران، از کارگران و زحمتکشان و بە خصوص از جامعە ایرانی در تبعید میخواهیم کە برای اعتراض بە رژیم در انظار عمومی جهانیان، مردم آذربایجان را همراهی کنند و افشای سیاستهای جمهوری اسلامی در حق ملیتها را در دستور کار خود قرار دهند. ما خواهان آزادی اندیشه و بیان و قلم و آزادی سیاسی و حقوق یکسان برای همە ملیتهای ایران هستیم و تلاش برای استحکام برادری و دوستی مردم کردستان و آذربایجان را وظیفە خود میدانیم.

 

هیئت هماهنگی سە جریان کومەلە

روند سوسیالیستی کومەلە

حزب کومەلە کردستان ایران (خط اتحاد)

کومەلە زحمتکشان کردستان

١٩ آبانماە ١٣٩٤ برابر با ١٠ نوامبر ٢٠١٥

 

بابەتی پێشووهەیئەتی هاوئاهەنگیی سێ لایەنی كۆمەڵە.. پشتیوانی لە خەباتی حەقخوازانەی خەڵكی ئازەربایەجان دەكەین
بابەتی دواتراطلاعیە هیات هماهنگی ٣ جریان کومەلە / در دفاع از کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی