به مناسبت سفر روحانی به فرانسە و در اعتراض به ٣٧ جنایات جمهوری اسلامی به دعوت کمیتە برگزارکنندە کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران، تظاهرات و تجمعات اعتراضی در روز یکشنبە ١٥ نوامبر در پاریس برگزار می گردد و در روزهای دوشنبە و سەشنبە در مکان های دیگری در پاریس ادامە می یابد.

 

هیات هماهنگی ٣ جریان کومەلە از این کارزار پشتیبانی و حمایت می کند. جمهوری اسلامی که ایران ٧٠ میلیونی را به زندان بزرگی بدل کردە است، رژیمی که بالاترین آمار اعدام را در جهان به خود اختصاص دادە است، رژیمی که بازادشت های خودسرانه، زندان مخوف و ویژە باند رهبری و سپاە بهترین فرزندان را به شکنجەگاها و سلول های انفرادی می کشاند، رژیمی که سرکوب کارگران، زنان و سرکوبگری ملی در ان پایانی ندارد و رژیمی که یکی از عاملین اصلی گسترش دستجات تروریستی و جنگ و درگیری های قومی در خاورمیانه است، نمی تواند با تسلیم هستەای کارت هرگونە جنایتی را دریافت دارد. جمهوری اسلامی با روحانی و همە دستجاتش باید بیش از پیش افشا گردند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

هیات هماهنگی ٣ جریان کومەلە

 

روند سوسیالیستی کومەلە

حزب کومەلە کردستان ایران (خط اتحاد)

کومەلە زحمتکشان کردستان

 

٢٠ آبانماه ١٣٩٤ ١١ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی پێشووهیئت هماهنگی سە جریان کومەلە/ از مبارزات حق طلبانه مردم آذربایجان پشتیبانی میکنیم
بابەتی دواتربرای بەڕێز جەنابی كاك مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان