٤٦ سال از تأسیس کومەلە و ٣٧ سال از اعلام علنی فعالیت بە نام کومەلە میگذرد. ٣٧ سال پیش پس از جانباختن رفیق محمد حسین کریمی، از بنیانگذاران کومەلە، کومەلە فعالیت آشکار و وسیع خود را آغاز نمود.

در این مدت کومەلە فراز و نشیبهای فراوانی تجربە نمودە است. طی چهار دهە گذشتە، کومەلە در کردستان ایران، جریان چپ و سوسیالیستی و از سازماندهندگان موثر جنبش خلق کرد برای رفع ستم ملی در جامعە را نمایندگی و برای آزادی و دمکراسی با صلابت و استواری ایستادە است. آزادی و برابری زن با مرد و سازماندە و مشوق اصلی زنان در پیکار خلق کرد، پافشاری بر آگاهی مردم و مشارکت مستقیم آنان در تصمیمات سیاسی، بالابردن ارزشهای مبارزاتی خلق کرد در جنبش آزادیخواهی اش، دفاع از کارگران و زحمتکشان و نبود توهم نسبت بە دشمنان آزادی و جمهوری اسلامی، ایجاد صف نوین در مقابل ارتجاع و کهنەپرستی، همە در کردستان بە نام کومەلە ثبت شدەاند و زبانزد دوست و دشمن است و بر آن صحە میگذارند و نازدودنی است.

امروز نیز علی رغم سرکوب و دیکتاتوری رژیم اسلامی و تبدیل کردن کردستان به یک پادگان نظامی بزرگ، همچنان این سیاست و سنتها از یکسو مایە وحشت سران رژیم و ارتجاع محلی است، از سوی دیگر تودەهای وسیع مردم، زن و مرد، پیر و جوان، با احترام، نیکی و ستایش از کومەلە و سیاستهایش سخن می گویند و کماکان الهام بخش آنان در پیکار اجتماعی شان است. هنوز هم سرودهای کاک فواد، مام رحمان و کاک شوان ورد زبان مدافعان آزادی و برابری و رهروان پر شور جنبش رهایی مردم کردستان است. اکنون نیز کە جریانات ارتجاعی و تاریک پرست جنب و جوش و موقعیتی یافتەاند و در کل منطقە تهدید محسوب میشوند، بیش از هر زمان دیگری ضرورت تقویت خط سیاسی و پیشرو و نوین کومەلە، معنی و مفهوم دارد و نیاز بە جریانی چپ و سوسیالیستی، شفاف، راستگو، پیشرو و نوگرا بیش از هر زمان احساس میشود.

در گرامیداشت روز کومەلە ضروری است تا وظایف کنونی خود در این شرایط بشناسیم و بر آن تأکید نماییم: تقویت جریان چپ و سوسیالیستی و استثمارشدگان کردستان، ایفای نقش موثر آن در جنبش خلق کرد، دفاع پیگیر از جنبش ملی و دمکراتیک مردم کردستان و رهبری آن، ، تأکید بر پلورالیسم، دمکراسی و عدالت اجتماعی، پیوند با جنبش مدنی و سیاسی و مبارزە صریح با کهنەپرستی و ارتجاع، از وظایف تخطی ناپذیر ماست. تلاش برای سازماندهی جنبش های اجتماعی کردستان جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش سیاسی و مدنی گستردەای که هم اکنون سیمای مقاومت و ایستادگی مردم کردستان را برجستە کردە است. این امر بدون از خودگذشتگی، فداکاری و جسارت انقلابی ممکن نیست. نسل جوان کنونی از کومەلە و اعضا و کادرهایش میخواهد تا در این دورە نیز سنت شکن و پیشقدم باشند. حفظ و تقویت نیروی پیشمرگ و ارتباط فشردە با مردم، از ملزومات پیشروی در مرحلە کنونی است.

کومەلە خود را حزب جنبشهای اجتماعی و مدافع سکولاریسم در همە بخشهای کردستان میداند. ما برای هماهنگی و اتحاد عمل در جنبش آزادیخواهی کرد همە توان خود را بە کار میگیریم. خواهان دیالوگ برای مدیریت اختلافات سیاسی در این جنبش هستیم. برعلیە هرنوع انحصارطلبی و پایمال نمودن منافع مردم خواهیم ایستاد، هر نوع دیپلماسی با اشغالگران کردستان را کە منجر بە زیان رساندن بە منافع بخشی از کردستان شود، محکوم میکنیم و بر هماهنگی و ایجاد چتری واحد مابین احزاب سیاسی در کردستان ایران و همەی بخش های کردستان تأکید نمودە و برای آن تلاش میورزیم. از نظر ما رژیم جمهوری اسلامی حکومتی ضد مردمی و ارتجاعی است، این رژیم دشمن قسم خوردە جنبش آزادیخواهی کردستان است و لذا سرنگونی آن آرزوی همە مردم ایران و کردستان است.

در این روز ضمن گرامیداشت یاد همە جانباختگان جنبش رهایی کردستان و فعالین جنبش سوسیالیستی، در برابر خانوادە و بازماندگانشان سر تعظیم فرود آوردە و با آنان پیمان تازە میکنیم کە برای پیروزی راە و آرمانهایشان از هیچ تلاشی دریغ نورزیم. بە همە زندانیان سیاسی دربند، بە پیشمرگان دیرین کومەلە و بە فعالین سیاسی مخفی، بە فعالین مدنی، اجتماعی و فرهنگی کە در این دوران سخت بار گرانی بر دوش کشیدەاند، درود میفرستیم و بە گرمی دستهایشان را میفشاریم.

زندەباد کومەلە،
زندە باد آزادی و سوسیالیسم
پرتوان باد جنبش رهایی ملی مردم کردستان
سرنگون باد رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی

کومەلە زحمتکشان کردستان
٢٣ بهمن ١٣٩٤

بابەتی پێشووشكۆداربێت 26ی رێبەندان رۆژی كۆمەڵە
بابەتی دواتربەبۆنەی رۆژی كۆمەڵەوە سمینارێك لە ئاڵمان بەڕێوەچوو (وێنە)