اطلاعیە کومەلە زحمتکشان کردستان

جمهوری اسلامی با نمایش انتخاباتی مشروعیت نمی یابد

 

کم تر از دو هفتە به خیمە شب بازی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ماندە است. همانند تمام دوران این رژیم و اکنون بسیار بی پردەتر و بی شرمانەتر و با افسارگسیختگی جناح رهبری و ولایت فقیە، این گونه نمایشات نه تنها ذرەای مشارکت همگانی را تضمین نمی کند که باز قرار است به عنوان ابزار و اهرمی برای لاپوشانی یکی از مستبدترین و ضدمردمی ترین رژیم های معاصر به کار گرفتە شود. نه تنها قانون و نظام انتخاباتی در این رژیم به نفع مشارکت مردم و کاندیدهای مستقل و غیرنظام و غیرخودی کوچکترین تغییری نکردە است که روز به روز و دورە به دورە دایرە ورود حتی مدافعان سرسخت ولایت فقیە و خدمتگزاران دیرین جمهوری اسلامی محدوتر گردیدە است. در حالی کە سیاستمداران و سیاستگزاران شناختە شدە و مقامات بالای رژیم از شرکت در این نمایش باز می مانند، هرگونە تئوری و نظریەپردازی برای چنین نمایشی در خدمت هارترین جناح جمهوری اسلامی و بازگذاشتن دست آنان در تداوم سرکوب و استبداد خشن است.

در ظلمتکدەای که جمهوری اسلامی بر اکثریت عظیم مردم ایران حاکم کردە است، فاصلە فقر و ثروت سر به کهکشان ها زدە است، زندگی کارگران و زحمتکشان و اکثریت عظیم مردم سیەروزی و اضطراب و ناامنی است، مصائب اجتماعی دردناک همچون تن فروشی و کارتن خوابی و اعتیاد و خرید و فروش اعضا بدن مردم را به خاک سیاه نشاندە است، کجای انتخابات می تواند گوشە نگاهی به زندگی و سرنوشت این مردم داشتە باشد.

خلق کرد که از اولین نمایشات رفراندم در ١٢ فروردین ١٣٥٨ یکپارچە به این رژیم و بنیادهایش نه گفت، در تمام دوران حاکمیت این رژیم هیچگاه اجازە ندادە است که با این ترفندها در میان مردم کردستان جایگاهی کسب کند. جمهوری اسلامی که کردستان را از هر نظر در محاصرە خود گرفتە است، که این سرزمین را به پادگان بزرگ نظامی و امنیتی تبدیل کردە، که قانون و اشغالگری را حاکم کردە است نیازی به آرا آنان نیز نخواهد داشت. در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی مقاومت و ایستادگی وصف ناپذیر مردم کردستان و استوار نگەداشتن جنبش آزادیخواهی خود به حاکمان این رژیم و و به جهانیان نشان دادە است که جمهوری اسلامی و قوانین و حاکمیتش در کردستان جایی ندارد. در عرصە انتخابات نیز جمهوری اسلامی باید همان پاسخی را از خلق کرد دریافت کند که در مقاومت ٣٧ سالە به حکامش فهماندە است.

در شرایط کنونی که بحران سیاسی درون حکومتی تشدید گردیدە، که بحران های اجتماعی جامعە ایران به چالش کشاندە است، که تباهی و ناامنی و فقر و بیکاری و عدم اطمینان به آیندە تاروپود این جامعە را درهم تنیدە است و آیندە یک جامعە ٨٠ میلیونی در راە حفظ مستبدترین رژیم و ارتجاعی ترین جناح در تاریکی قرار دارد، نمایش انتخاباتی با سیستم استصوابی و دایرە بسیار محدود آن، به بقا و تداوم جمهوری اسلامی آید همانند مجلس تا کنونی به یکی از ارگان های اساسی و پایەهای این نظام تبدیل خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در این ٣٧ کارکردی جز تحکیم پایەهای این رژیم نداشتە و هیچ پروژە و برنامە و اقدامی در جهت بهبود زندگی مردم در دستور قرار ندادە که در کشاندن آنان به فقر و مصائب دردناک اجتماعی سهم بسزایی دارد.

کومەلە زحمتکشان کردستان چنین نمایشاتی را رد و به تمامی بایکوت و تحریم می کند. مردم آزادە ایران و نیروهای چپ و سوسیالیستی و آزادیخواه و مردم مبارز کردستان چنین نمایشاتی را نمی پذیرد و موجبات شکاف های عمیق تری را میان رژیم و مردم فراهم می آورد.

کومەلە زحمتکشان کردستان

٢٤ بهمن ١٣٩٤

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆمەڵە.. كۆماری ئیسلامی بە شانۆگەریی هەڵبژاردن مەشروعیەت پەیدا ناكات
بابەتی دواترهاوڕی رەزا كەعبی: له پێناو به دەستهێنانی کام مافدا تەنووری هەڵبژاردن گەرم دەکەن