پیکار بی امان برابری ادامە دارد

فرارسیدن هشتم مارس روز جهانی زن را به همە زنان زحمتکش، آزادە و به همەی کوشندگان راە برابری و به همەی پیکارگران جنبش رهایی از ستم بر زنان تبریک می گوئیم.

پیکار بی امان زنان و مردان آزادە جهان برای رهایی از ستم بر زنان و برای رسیدن به برابری در همەی عرصەهای زندگی وسیعا ادامە دارد. اگر بحران اقتصادی سال های اخیر در دنیای پێشرفتە سرمایەداری فشار و عواقبش را به زندگی و معیشت و موقعیت زنان کارگر و زحمتکش و زنان کم درآمد و مهاجر تحمیل کردە است، در خاورمیانه و بخش اعظم جهان زنان یکی از سخت ترین و زجرآورترین دورانشان را سپری می کنند. اگر در کشورهای پیشرفتە سرمایەداری بار عظیم ترین بحران دەهەهای اخیر بیش از هر اقشار دیگری بر زنان ستمدیدە سنگینی می کند در خاورمیانه و افریقا و دیگر اقصی نقاط جهان جنگ و آوارگی و مهاجرت های اجباری و کشتار قومی و مذهبی زنان را به نخستین قربانیان این شرایط دهشتناک تبدیل کردە است. در این جهان مسلح و جهان جنگ و جهان حرص و ولع سیری ناپذیری چپاولگران رنج و هستی انسان، این زنان هستند که به شدت مورد هجوم و تعرض قرار دارند. زنانه شدن فقر، زنانە شدن کارتن خوابی، زنانه شدن اعتیاد و پائین آمدن سن تن فروشی و خیل بزرگ زنان در صف مهاجران و آوارگی، جهان قرن بیست و یکم را بیش از هر سدەای با توجە به انباشت سرمایە و پیشرفت تکنولوژی، سیاە و ناامن تر ساختە است.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، سرکوب زنان و پایمالکردن ابتدائی ترین حقوق آنان و حفظ زندان بزرگ برای زنان، کماکان برای تداوم حاکمیت این رژیم بحران زدە و ناامن ضروری است. بردگی و ستم بر زنان کماکان نماد حاکمیت اسلامی در ایران است. قوانین و زنجیرهایی که جمهوری اسلامی در بردگی زنان در ایران به کار گرفتە است تحت هیچ شرایطی از بین نمی رود. در حالیکە با تسلیم هستەای شکست سنگین ایدئولوژیکی دیگری را متحمل شدە است، در حالیکە بحران اقتصادی جامعە ایران را به انحطاط و از هم گسیختگی کشاندە است، زنجیرهای رژیم اسلامی بر زنان نه فقط سست نشدە است که سران این رژیم هرگونە مماشات و کاستن از فشار بر زنان را تهدیدی برای کل حاکمیت خود می پندارند. در حالیکە با شیطان بزرگ ساختەاند، علیە زنان کماکان هار و افسار گسیختەاند. سران جمهوری اسلامی که خود بیش از هرکس معمار برپاکردن جهنم برای زنان است، نیک می دانند که خیزش های تودەای آتی یا از زنان ستمدیدە آغاز خواهد شد یا زنان برجستەترین کاراکتر آن ها خواهند بود. قوام جنبش های اجتماعی در ایران امروز را زنان شکل دادەاند. هراس رژیم اسلامی از جنبش زنان و جنبش آزادی خواهانه در حالیکە سنگ بنای استبداد مذهبی ٣٧ ساله با یورش به زنان بنا نهادە شدە است، پوشیدە نیست.

با این وجود و علی رغم حاکمیت زن ستیز ٣٧ سالە. آیندە ایران را جنبش اجتماعی زنان و مردان برابریخواە رقم خواهد زد.

در کردستان، زنان مبارز و جنبش اجتماعی زنان و در پیشاپیش آنان زنان چپ و سوسیالیست مهر خود را بر تارک مبارزات و مقاومت سخت و دشوار ٣٧ سالە کوبیدەاند. حضور زنان آزادە و چپ و سوسیالیست که زنان فعال کومەلە استخوانبندی محکم آن را تشکیل دادەاند، از آغاز برپایی مقاومت و جنبش آزادیخواهی کردستان حضور فعال و چشمگیر و مبارزەجویانەای داشتەاند. در پیکارهای سیاسی و مدنی، در زندگی و کار و آگاهگری با زنان زحمتکش در بیغولەهای تاریک و طاقت فرسا، در حضور در راهپیمایی ها و متینگ ها و در پیکار و مقاومت پیشمرگانه و در زندان و شکنجەگاەها و میادین اعدام نه تنها برگی زرین برای خود ثبت کردند که جنبش آزادیخواهی کردستان را چندین گام بزرگ به سوی اندیشەهای انسانی و آزادیخواهانه و دمکراتیک و متمدمانه به جلو سوق دادند. وزن سیاسی و اجتماعی زنان در کردستان به هیچ وجە با زمان روی کارآمدن رژیم اسلامی و قوانین و سرکوب خشن آن قابل مقایسە نیست. در بطن برهوتی که رژیم می خواست به زنان کردستان تحمیل کند، زنان مبارز کرد در همەی عرصەها با سرسختی پیکار کردند و نام و اعتبار جنبش کردستان، کومەلە و پیکار بی امان از مرزها فراتر رفت.

آن چە زنان کردستان در مقاومت در مقابل یورش رژیم، در زندان ها و میادین اعدام و در تلاش بسیار دلسوزانه آگاهگری در میان زنان زحمتکش کاشتند امروزە در کوبانی و عفرین و جزیرە و همەی بخش های کردستان کم و بیش درو می شود. و در جنبش سراسری زنان در ایران زنان کردستان از اعتبار و ارادە قابل تحسین برخوردارند.

روز هشت مارس روز جهانی زن را به تمام زنان آزادیخواه در جهان و ایران و کردستان تبریک می گویم و امید است که سال پیش رو سال تداوم محکم تر جنبش برابری خواهی زنان و مردان آزادە باشد.

نام و یاد همەی زنان جانباختە را که در میادین اعدام و در نبرد پێشمرگانه جانشان را فدا کردەاند گرامی و عزیز است.

کومەلە زحمتکشان کردستان

هفتم مارس ٢٠١٦

 

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆمەڵە بەبۆنەی رۆژی جیهانیی ژن
بابەتی دواتربەشداری كۆمەڵە لە ڕێورەسمی رۆژی 8ی مارس لە یوتوبۆری