پلنوم ششم کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان با شرکت اکثریت قریب بە اتفاق اعضای کمیتە مرکزی و مشاورین از تاریخ ٢٨ آپریل برابر با هشتم اردیبهشت با سرود کومەلە و دقیقەای سکوت بە یاد جانباختگای راە آزادی و سوسیالیسم کار خود را آغاز و بە مدت سە روز و نیم کاری تا روز اول ماە می یا ١١ اردیبهشت ادامە یافت.

دستور جلسات و مباحث پلنوم شامل موارد زیر بود:
گزارش سیاسی و تشکیلاتی، بحث بر روی کار ارگانهای مرکزی، بررسی بحران مالی و طرح چگونگی گذر از این موقعیت،کاراتر نمودن تشکیلات و کمیتە مرکزی و آخرین دستور آرایش و تقسیم کار بود.

گزارش سیاسی کە توسط رفیق عمر ایلخانیزادە ارائە گردید بە بررسی اوضاع عمومی و مشخصا منطقە خاورمیانە، رقابت قدرتهای سرمایەداری، سیاستها و نقش جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی ایران پس از “برجام” و کشاکشهای درون حاکمیت، مهمترین چالشهای مردم و رژیم، بررسی موقعیت جنبش کردستان در همە بخشهای آن و وظایف ما در این دورە پرداخت.

در این بخش تأکید گردید کە آشوب، جنگ وبی ثباتی در منطقە دامنە وسیعتری خواهد یافت، رقابت قدرتهای منطقەای و هم قدرتهای جهانی سرمایەداری، پایان نیافتە و جنگهای نیابتی ادامە می یابد.کوچ دستەجمعی از کشورها، آوارگی میلیونی انسانها در سرزمین خود، گسترش خشم و بیرحمی، ظهور جریانات تاریک اندیش و ضد آزادی و ارتجاعی با افکار سدەهای اولیە، بە پدیدەهای آشنای ما در منطقە تبدیل شدەاند.

رژیم ایران همە تلاش خود را بە کار میگیرد تا موقعیت و دخالت نظامی خود را در عراق، سوریە، یمن و لبنان حفظ و تثبیت نماید. این سیاست، گذشتە از اینکە تاکنون موجب هدر دادن سرمایە عظیم اقتصادی شدە است، ایران را مدام بە ورطە ماجراجویی نظامی نزدیکتر نمودە و مینماید. گارد وسیعی توسط کشورهای عربی و قدرتهای منطقەای علیە ایران شکل گرفتە کە در تلاش است با یک اتحاد منطقەای قوی در برابر ماجراجوییهای جمهوری اسلامی بایستد و دست ایران را از کشورهای منطقە کوتاە نماید. این رودررویی میرود تا ابعاد وسیعتری بە خود بگیرد و زندگی و امنیت مردم ایران را نیز در مخاطرە جدی قرار دهد. رودررویی کە در اصل خارج و برخلاف ارادە مردم ایران درحال شکلگیری است و ویرانی و اعتراضات داخلی بیشتری را بە همراە میآورد. از سوی دیگر گزارش بە این پرداختە بود کە کشاکشهای درون حاکمیت تشدید مییابد، سیاست دخالت و ماجراجویی نظامی در خارج مرزها ادامە مییابد، چون بخش عمدە آن برای جلوگیری از جنبشهای مردمی در داخل و تشدید سرکوب و حضور افزونتر نظامیان و پاسداران در صحنە سیاسی ایران و ادارە جامعە است.

بحران اقتصادی و تورم بی مهار از مشخصات حاکمیت جمهوری اسلامی است. تداوم و تشدید بیکاری، سختی معیشت مردم و ناامنی شغلی و پیشەای، گسترش اعتیاد و دیگر ناهنجاریها در زندگی اجتماعی و سلول خانوادە، همە و همە فشاری است عظیم بر زندگی روزمرە و وجدان و روان عمومی مردم ایران کە بیشک زمینەساز طغیانهای اجتماعی خواهد بود. از دیگر سو رشد و فعالیت نهادهای مدنی و مردمی، مبارزات اعتراضی و گسترش اعتراضات کارگران، جوانان، زنان و دیگر اقشار مردمی سیما و مسیر آیندە ایران را ترسیم مینماید.

جنبش کردستان در همە بخشهای آن اوج نوینی بە خود گرفتە و در دو بخش عراق و سوریە، کردها حاکمیت محلی خود را برپا داشتەاند. پیشمرگان و مبارزین کرد نشان دادند کە نیرویی کارا و مقاوم در برابر داعش هستند. ائتلاف بین المللی علیە داعش بدون همکاری کردها نمیتواند سرزمینهای اشغالی را از دست داعش رها نماید. کردستان چە در عراق و چە در سوریە بە پناهگاە امنی برای دیگر اقوام و پیروان مذهبی تبدیل شدە است. بیشک در این موقعیت بدون احقاق حقوق کردها نمیتوان از ثبات و امنیت در منطقە سخنی گفت. لذا جنبش کرد از شانس و فاکتورهای مهمی برای کسب آزادی برخوردار است و در خاورمیانە آتی، نمیتوان نقش آن را ندیدە گرفت و یا بدون رضایت جنبشهای رهاییبخش کردستان گامی جدی بە پیش برد.

در کردستان ایران نیز دامنە جغرافیایی برای کسب حقوق ملی گسترش بیشتری یافتە، ستم و تبعیض در همە زمینەها در استانهای کردنشین ایران آنچنان عیان است کە روز بە روز شکاف میان مردم کرد و حاکمیت را بیشتر مینماید. موضع جمهوری اسلامی در مورد مسئلە کرد و دشمنی آن با جنبشهای حق طلبانە در همە بخشهای دیگر کردستان نیز، نفرت از این رژیم را در میان مردم کرد دوچندان افزایش بخشیدە. مردم کردستان کە از ابتدا در برابر جمهوری اسلامی ایستادگی نمودند، اکنون در انظار همە مردم ایران خود را سربلند میدانند و با دیدە احترام نگریستە میشوند و بە این لحاظ احساس غرور مینمایند.

اما احزاب سیاسی در کردستان تحت حاکمیت ایران در پراکندگی و ناهماهنگی آزاردهندەای بە سر میبرند کە تأثیرات منفی آن بر همگان روشن است. وجود چتری از همکاری در این بخش کردستان هم توازن نیرو در جنبش کرد را تغییر میدهد و هم، سدی است در برابر کارشکنی و دخالتهای ایران در دیگر بخشهای کردستان. لذا کومەلە کار برای این مهم را از وظایف خود میداند و در این راستا آمادە هر نوع همکاری و همیاری است.

بعد از تائید و تاکید کلیات و بخشهای مختلف گزارش سیاسی از طرف رفقای ک.ن، در بخشی دیگر از مباحث پلنوم بحران و تنگناهای مالی و راهکارهای ما مورد بررسی قرار گرفت. در وهلە اول پلنوم از رفقای پیشمرگ و اعضای ما در کردستان کە با شرایط سخت ساختەاند، قدردانی نمود. همچنین کار مسئولین اجرایی و کادرها در کردستان و کمک مادی رفقای تشکیلات خارج را ارج نهاد. پس از آن طرحی مالی مورد تصویب قرار گرفت کە بنا بە آن شرکت اعضای کمیتە مرکزی، کادرها و اعضای تشکیلات در راەاندازی این پروژە الزامی است. همچنین از دوستان و نزدیکان کومەلە در داخل و خارج برای پێشبرد پروژە مالی کمک و راهنمایی دریافت خواهد شد. همراە با این سعی میشود جمعآوری کمکهای مردمی و منابع دیگر نیز منظم و سازمانیابی شود.

در مبحث کاراتر نمودن کمیتە مرکزی و ارگانهای تشکیلاتی، تأکید پلنوم بر این بود کە این دورە تنگنا نشان داد با تنظیم مناسبات سیاسی و حزبی بهتر، باتوجە بە اینکە ظرفیت و استعداد رفقای ک.م و ارگانها، بە روشنی بروز نمود، میتوانستیم بیشتر از آن چە انجام شدە فعالیت نمائیم و توان بیشتری بە کار گرفتە شود و با سازمان جمعیتر ک.م و تشکیلات از تنگناهای کنونی عبور نماییم. لذابا سازمان حزبی و منظم کارها و وظایف، مباحث سیاسی منظم و بیشتر، اولویت بندی کار و وظایف، ارتباط منظم ک.م با کادرها و بدنە تشکیلات و ضوابط روشنتر در درون ک.م، این مهم ممکن و مقدور است. لذا پلنوم اولویت دادن بیشتر بە کار در شهرهای کردستان، سازمان کاراتر تشکیلات خارج و در دستور قرار دادن گشایش عرصەهای جدید بە منظور ارتباط با داخل کردستان، مشارکت همە رفقا در ارگانهای مرکزی از جملە تبلیغات و نشریە، کار در شهرهای کردستان و استفادە وسیع از سوسیال میدیا و کاراتر نمودن ارگانهای تبلیغی را، در دستور کار ما قرار داد. همچنین پلنوم بر تقویت، آموزش، آمادگی و وجود نیروی پیشمرگ پای فشرد و برای استفادە بهینە در دورە آتی و انسجام این نیرو، توصیەهای لازم را بە هیئت اجرایی حزب نمود.

آخرین دستور آرایش و تقسیم کار درونی بود. بار دیگر رفیق عمر ایلخانیزادە با اتفاق آرای شرکت کنندگان در پلنوم بە دبیرکلی برگزیدە شد و جمعی هفت نفرە بە عنوان هیئت اجرایی کومەلە انتخاب شدند کە عبارتند از رفقا: رضا کعبی، عثمان خلیلی، فریبا محمدی، خلیل دشتی، کریم کریمی، صادق زندی و عمر ایلخانیزادە.
پس از سەروز و نیم کاری فشردە پلنوم با سرود انترناسیونال کار خود را بە پایان رساند.

هئیت اجرایی کومەلە زحمتکشان کردستان
٥ آپریل ٢٠١٦ برابر با ١٦ اردیبهشت ١٣٩٥ خورشیدی

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆتایی پلینۆمی شەشەمی كۆمەڵە
بابەتی دواترکۆمیتەی کۆمەڵە لە دانمارک، بەشداریی لە پرسەی شەهیدانی خورماتوو کرد