کارگران و زحمتکشان!

مردم مبارز کردستان!

رفقا و رزمندگان کومەلە!

امسال چهل و چهارمین سالیاد تاسیس، و سی و پنجمین  سال آغاز فعالیت آشکار كومەلە را جشن میگیریم. ورود کومەلە بە حیات سیاسی جامعە کردستان و ایران، مصادف با شکست سیاسی احزاب چپ وابستە بە شوروی در خاورمیانە، نوخواهی و نوگرایی در جنبش آزادیبخش مردم کردستان و تغییرات عمیق اجتماعی و بە میدان آمدن هر چە وسیعتر کارگران در صفبندی اجتماعی، بود.

کومەلە توانست تاثیری اجتماعی در عرصەهای مهمی در جنبش کردستان از خود بە جای بگذارد. وسیعا برعلیە سنتهای کهن در مناسبات مابین زن و مرد جنگید، از برابری زن و مرد در جامعە کردستان دفاع نمود، زنان را وسیعا در صفوف پیشمرگان برای اولین بار در جنبش کردستان، سازمان داد. در مبارزات مدنی و مردمی سنت‌های نوین را رهبری نمود. کوچ مریوان، راهپیمایی وسیع مردمی سنندج بە مریوان، تحصن وسیع دهقانان در ارومیە، ایجاد شورا و بنکەهای محلی برای ادارە شهر سنندج، تحصن مردم سنندج و راهپیماییهای آرام و سیاسی در شهرهای کردستان، از جملە مواردی هستند کە کومەلە در آنها نقش اصلی را ایفا نمود. این اقدامات توانست بە درجە زیادی هم حملە نظامی جمهوری اسلامی بە کردستان را برای مدتی بە عقب بیاندازد و هم این همایشهای مدنی هوشیاری سیاسی در کردستان را وسیعا ارتقا داد.

کومەلە در همە این سالها سنگر دفاع از کارگران و زحمتکشان و عدالت اجتماعی، مدافع جنبش رهایی مردم کردستان و دمکراسی خواهی بود. علیرغم شکست نظامی احزاب سیاسی و کومەلە در کردستان، هنوز هم نام و آوازە پیشمرگان کومەلە ورد زبان تودەهاست. اکنون با کولەباری از تجربە در مقطعی قرار داریم کە مردم ایران سختترین دوران تحت حاکمیت رژیم اسلامی را آزمون مینمایند. گرانی، بیکاری وسیع، رکود در تولید، خفقان سیاسی، هرز رفتن نیروی جوان و درهم پاشیدن روابط اجتماعی سالم و گستراندن فرهنگ ارتجاعی در مدارس و دانشگاهها، تبعیض قانونی و رسمی بر علیە زنان، حملە بە هر نهاد صنفی و مدنی در میان کارگران و در کل جامعە، تشدید ستم بر ملیتهای ایران، کشتار فعالان سیاسی و مدنی، همە و همە از “برکات” حکومت اسلامی ایران است. روز بە روز این رژیم در درون خود نیز با چالشهای نوینی روبرو میشود، فساد اداری و مالی سرتاپای نظام را فرا گرفتە، اقتصاد ایران را بە ویرانی کشاندەاند. مردم در سختترین شرایط زندگی بە سر میبرند درحالیکە ارگانهای امنیتی و نظامی بزرگترین بخش بودجە را بە خود اختصاص میدهند.

مردم کردستان با همە احجافات و سرکوبها، علیرغم اشغال شهر و روستا و برقراری حکومتی امنیتی و نظامی، بە کلیت این نظام تسلیم نشدند، حتی اصلاح طلبان اسلامی نیز نتوانستند نخبە کرد را جلب نمودە و پایگاهی مردمی کسب نمایند.

هنوز هم جنبش کردستان و احزاب سیاسی آن در میان مردم و اپوزسیون ایران از اعتبار و جایگاە بالایی برخوردارند. نە تنها در ایران، بلکە در دیگر کشورهایی نیز کە بخشی از کردستان را تحت سیطرە دارند، جنبش کردها برای رهایی ملی و ایجاد دمکراسی، اوج نوینی بە خود گرفتە است. دیگر همە بە این نتیجە رسیدەاند کە ملت کرد در منطقە خواهان دمکراسی است.

در این شرایط، کومەلە زحمتکشان کردستان، در راە اتحاد با حزب کومەلە کردستان ایران گام نهادە و پیشبرد دیالوگ و همکاری تاکنون توافق شدە را بە سکویی برای پشت سر نهادن دیگر مراحل تا اتحاد کامل تبدیل خواهد کرد. ما عمیقا بە اتحاد کومەلە بزرگ معتقدیم و خواهان آغاز دورەی نوینی از حیات کومەلە هستیم کە وظایف سنگین پیش رو را جوابگو باشد. و این ممکن نیست بە غیر از گردهم آوردن همە توان و انرژی کادرها و اعضای کومەلە. ما باید روحیە مبارزاتی و جوش خوردن با جنبشهای اجتماعی و مردمی را بار دگر سرآمد کار خود قرار دهیم، باید آزادگی، همبستگی، انسجام و فرهنگ دیالوگ سیاسی بالا در درون کومەلە را بە نحو احسن احیا نماییم. ضروری است پروسە اتحاد کومەلە، جنبش عدالتخواهانە و جنبش آزادیبخش در کردستان را تقویت نماید. لازم است همە دوستداران کومەلە و جریان اجتماعی وابستە بە آن بکوشند تا در جریان این پروسە گفتار نوینی ایجاد نمایند کە مالامال از آزادگی، شوروشوق مبارزاتی، نفوذ در اعماق زندگی سیاسی و اجتماعی جامعە و استحکام صفوف مبارزە مدنی و سیاسی بر علیە رژیم و برای ایجاد دمکراسی و عدالت اجتماعی باشد.

کومەلە زحمتکشان همزمان با پیشبرد پروسە اتحاد کومەلە، بر ضرورت ایجاد چتر یا جبهە و ائتلافی در میان همە احزاب کردستان پای می‌فشارد و تلاش خود در این زمینە و برای رسیدن بە این امر را چند برابر خواهد کرد. مسئولیت امروزە بە همە ما حکم میکند در این مهم شتاب ورزیم. در سطح سراسری نیز ما تلاش برای هماهنگی و اتحاد با اپوزسیون برانداز و دمکرات در ایران را بە طور جدیتر در دستور کار خود قرار میدهیم. هر تغییر دمکراتیک در ایران با عبور از جمهوری اسلامی و نهادها و قوانینش ممکن و مقدور است، ما خواهان دیالوگ وسیع و همکاری گستردە ما بین جنبش کردستان و مبارزە دمکراسی خواهانە و عدالت جویانە و ترقی خواهانە اپوزسیون ایرانی هستیم.

 ما خواهان همکاری با همە احزاب سیاسی در همە بخشهای کردستان هستیم. خود را مدافع و پشتیبان مبارزە مردم کردستان در عراق، ترکیە و سوریە میدانیم و از هماهنگی این جنبشها با هم دفاع مینماییم. خواستار رفع تنشهای موجود میان احزاب کردی در سوریە بودەو بر یک خودگردانی دمکراتیک و مردمی در ایجاد کانتون کردستان سوریە تاکید میورزیم کە همە در آن سهیم باشند.

ضروری است اعلام داریم کومەلە زحمتکشان تلاش خود را در راستای تعهدات تاکنونی بە جریان چپ در کردستان، بە جنبش آزادیخواهی و دمکراتیک مردم، ادامە خواهد داد و از منافع کارگران و زحمتکشان و همە اقشار ستمدیدە دفاع میکند. ما بر تعهد خود بە خانوادە جانباختگان کومەلە وفادار خواهیم ماند و امیدواریم در آیندە با اتحاد کومەلە و استواری در راە تاکنونی، بتوانیم آرزوی چندین سالەشان را برآوردە و سربلندی و افتخار بیشتری نصیب‌شان نماییم.

لازم است در گرامیداشت روز کومەلە از همە رفقا و کادرهای دیرین کومەلە در هر کجا کە هستند یاد نماییم و مبارزە و فداکاریهایشان را ارج نهیم، کسانی از آنان اگر امروز در صفوف حزب ما نیز نباشند، اما همرزم و همراە همدیگر باقی خواهیم ماند و خواستاریم بە امر اتحاد کومەلە اهمیت دادە و ما را از پشتیبانی و راهنماییهای رفیقانە خود برخوردار نمایند. پیشمرگان کنونی مبارزە و تلاش سالیان آنان را سرمشق وظایف و روش خود قرار میدهند.

بە همە زندانیان سیاسی و فعالان کومەلە در شهر و روستا درود میفرستیم، مقاومت و تلاش بیدریغشان امیدبخش همە صفوف کومەلە بودە و هست.

زندە باد آزادی

زندە باد سوسیالیسم و دمکراسی

زندە باد جنبش آزادیبخش مردم کردستان

مرگ بر دیکتاتوری و استبداد

کومەلە زحمتکشان کردستان

٢٢ بهمن ١٣٩٢ برابر با ١١ فوریە ٢٠١٤

بابەتی پێشووبەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی ئەندامانی کۆمەڵە لە وڵاتی ئاڵمان
بابەتی دواترراگەیاندنی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان / پیرۆز بێت یادی 26 ڕیبەندان رۆژی كۆمەڵە