در رابطه با “توطئه های اپوزیسیون پان ایرانیست بر علیه مبارزات ملت کورد”، همچین در مورد سخن پراکنی شماری از احزاب پان ایرانیست علیه جنبش کوردستان، وبسایت (رۆژی کورد) گفتگوی کوتاهی با رفیق رضا کعبی، مسئول هیئت اجرایی کومەله زحمتکشان کوردستان ترتیب داده است.

متن کامل  مصاحبه را میخوانید:

 

روژی کورد: با شروع مجدد فعالیتهای میدانی احزاب کورد در کوردستان ایران و بویژه اعلام ازسرگیری مبارزات مسلحانه از سوی حزب دمکرات کوردستان ایران در مراسم نوروزی امسال و سپس وقوع چند درگیری بین نیروهای پیشمرگ و نیروهای رژیم و وارد آمدن خسارات گسترده ای بر پیکره لرزان جمهوری اسلامی و دفاع ملت کورد و دیگر احزاب کوردستان از این مبارزات، برخی از افراد و گروههای بظاهر اپوزیسیون ایرانی که عمدتا در قرن 21 هنوز سلطنت طلب می باشند و از جمله فدائیان خلق ایران- اکثریت که دکتر مسعود رستمی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، از وجود اینچنین حزبی اظهار بی اطلاعی نمود، همگام با برخی از افراد و گروههای وابسته به دولتی در داخل از کشور که خود را به عنوان فعالین کورد و اصلاح طلب جا می زنند و اقدام به گرآوری امضا نموداه ند، اقدام به سخن پراکنی و برانگیختن سوالاتی بی اساس در لفافه حقوق بشری و غمخواری ملت کورد نمودند، روژی کورد نیز با تنی چند از فعالین سیاسی و افراد صاحب نظر کوردستان مصاحبه کوتاهی انجام داده است و نظریات آنها را در این زمینه جویا شده است که اینجا نظرات برخی از آنها را می خوانید، در مطالب بعدی با نظرات دیگر کارشناسان سیاسی کورد در این زمینه آشنا می شوید:

 

رضا کعبی، عضو رهبری کومله و از فعالین سرشناس کوردستان ایران که بنظر می رسد کمترین وقعی بر ادعاهای توخالی این گروهها بنهد، در این رابطه چنین می گوید: “هرچند تا این لحظە مطلب مورد اشارە شما را ندیدەام، اما برایم کاملا آشناست و علیە جنبش کردستان و احزابش به هیچ عنوان تازگی ندارد. زهرریختن علیە پیکار و مقاومت یک ملت، تلاش برای وارونە ساختن حقایق آن، تلاش برای ارائە تصویری دیگر از مبارزات حق طلبانە کردستان و همسویی با جمهوری اسلامی کارنامە ننگین چنین احزابی است.  اما در شرایط کنونی که جنبش کردستان در ایران بیش از هر زمان دیگری به دژ تسخیرناپذیر تبدیل شدە است و علیرغم بیش از سە دهە سرکوبگری وحشیانە، کماکان استوار و پایدار بر خواستەهایش مصمم است، طبیعی است که رژیم و اعوان و انصارش همراە با همەی شونیسم و سازمان های معلوم الحالی چون اکثریت و جریانات سلطنت طلب علیە کردستان و جنبش آن و احزابش در یک ائتلاف و جبهە اعلام نشدە گرد هم آیند و آواهای شوم اما افشا شدە و از خاصیت افتادە سر دهند.

 

کعبی در ادامه اظهارات خویش نگاهی به گستردگی و روایی جنبش آزادیخواهانه کوردستان می افکند و می گوید: “جنبش رهایبخش کردستان در همەی بخش های آن و بخصوص کردستان ایران و در میان سیاهی و جنگ و کشتار مذهبی و قومی خاورمیانە، پتانسیل عظیم آزادیخواهی، سکولاریسم، برابری زنان و مردان و مشارکت زنان در همەی عرصەهای مقاومت و بازسازی و استقرار، پتانسیل عظیم انسان دوستی و همزیستی ملل را عرضە کردە و دنیای متمدن و پێشرفتە بشری با اطمینان و با احترام به آن چشم دوختە است. جنبش سیاسی کردستان ایران ریشە در آرزوهای این ملت و بر زمینە چندین دهە مقاومت سترگ و جسورانە پابرجاست.

 

این چهره سرشناس مبارز کورد در ادامه به آینده فراروی مبارزات کوردستان نظری می افکند و می گوید: “اگر هرگونە زهر و ترفندی علیە مردم کردستان و مقاومت آن در اوایل روی کارآمدن جمهوری اسلامی توهماتی و سئولاتی را در میان مردمان سادەاندیش ایجاد کردە باشد، اکنون به رسوایی یاوەسرایان آن دامن می زند. جنبش کردستان استوار و محکم به پیش می رود و قطعا در امروز و فردای تحولات سیاسی ایران و منطقە جایگاه بسیار معتبرتری از سابق کسب خواهد کرد.”

بابەتی پێشووپەیامی هاوخەمی کۆمەڵە
به بۆنەی گیانبەختکردنی دو کادر و پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
بابەتی دواترسخنان رفیق عمر ایلخانیزادە در تلویزیون (BBC) در رابطه با رویدادهای اخیر کردستان