بابەتی پێشوورفیق رضا کعبی: جنبش کردستان استوار و محکم به پیش می رود
بابەتی دواترراپۆرتێکی کاناڵی ئەلحوڕە لەسەر پێشمەرگەی کۆمەڵە