امروز سشنبه 12 مرداد، حداقل 20 زندانی سنی مذهب در زندان رجائی شهر به اتهام دگراندیشی بصورت دسته جمعی اعدام شدند. همزمان 17 زندانی سنی مذهب دیگر در خطر اعدام شدن بدست جلادان رژیم اسلامی هستند.

ما اعدام زندانیان سیاسی و دگراندیش را به هر بهانه و اتهام ناروا و غیر انسانی به شدت محکوم مینمائیم. جمهوری اسلامی با این کار سعی بر برپاکردن جنگ مذهبی در میان اقلیتهای مذهبی ایران را دارد. همچنین با این جنایت بار دیگر ماهیت ضد انسانی و فاشیستی جمهوری اسلامی برای جهانیان و تمامی مردم ایران عیان شد.

بار دیگر این جنایت شنیع جمهوری اسلامی را محکوم می نمائیم و از تمامی سازمانهای بین المللی حقوق بشر و مردم ایران و کردستان میخواهیم در برابر این جنایت رژیم اسلامی ساکت ننشینند.

کومەلە زحمتکشان کردستان

12 مرداد 1395 – 2 اگوست 2016

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆمەڵە.. لەسێدارەدانی زیندانیانی مەزهەبی مەحكوم دەكەین
بابەتی دواتردڵسۆزێكی كۆمەڵە لەشاری سنە ماڵئاوایی لەژیان كرد