روز ٤ دیماە در شهر دورتموند آڵمان خلق کرد و جنبش آزادیخواهی کردستان یکی از آگاەترین فرزندان فرهیختە، توانا، فهیم و مبارز خود را از دست داد و همسر فداکارش یاری دیرین و فرزندانشان پدری مهربان و مسئول و دوستی واقعی را از دست دادند.

ناصر ایرانپور نویسندەای توانا در دفاع از استرتژی آزادیخواهی کردستان بود که در سال های اخیر در این زمینە توانستە بود ظرفیت فکری اش را غنا بخشد و ارائە دهد. ناصر ایرانپور در دفاع از جنبش کردستان و دستیابی به بالاترین حقوق سیاسی اش، به دیدگاهی عمیق، زبانی شیوا، ادبیاتی غنی و مملو از استدلال و منطق دست یافتە بود. او به خوبی عمق نظریەهای شونیستی و انکار حق ملل در تعیین سرنوشت خود و پیچ و خم های تئوریک آنان را شناختە بود و به باد استهزا می گرفت و می شکافت و به بن بست می کشاند. ناصر همچنین بر توان و ظرفیت و راهکارهای دستیابی به حقوق ملی آگاە بود و برخی دیدگاەهای درون جنبش آزادیخواهی کردستان را به چالش می کشید، اصلاح می کرد و فرهنگ سازی می کرد.

ناصر ایرانپور در زمان عمر کوتاهش کنجینە باارزشی برای خلق کرد و مبارزاتش از خود به جایی گذاشتە است

کومەلە زحمتکشان کردستان این ضایعە بزرگ را به همەی مردم کردستان، به رفقایش و بخصوص به خانوادە گرامی اش همسر بسیار فدکارش خانم شهین شریفزادە و دخترانش شەوڤین و رۆژین تسلیت می گوید و خود را شریک این ضایعە و غم سنگین می داند.

نام و جایگاە ناصر ایرانپور هیچگاە فراموش نخواهد شد.

دبیرخانە کومەلە زحمتکشان کردستان

٦ دیماە ١٣٩٥

٢٦ دسامبر ٢٠١٦

 

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆمەڵە .. مەرگی ناوادەی ناسر ئێرانپور، یەكێك لەنوسەرانی خەباتكاری گەلی كورد
بابەتی دواترراگەیاندنی كۆمەڵە بۆ پشتیوانی لە داخوازییەكانی زیندانیانی سیاسی مانگرتوو