در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و در سیاهچال هایی که یکی از اساسی ترین ارکان رژیم در برقراری این ظلمتکدە قرون وسطایی است، شماری از زندانیان سیاسی با اعتصاب غذای طولانی به نبردی نابرابر اما غرورانگیز دست زدەاند.

آرش صادقی، علی شریعتی، محمدرضا نکونام، سعید شیرزاد، مرتضی مرادپور، مهدی کوخیان و محمد علی طاهری و نام های دیگری که به دلیل عدم دسترسی زندانیان به بیرون ممکن است مسکوت ماندە باشند، زندانیان سیاسی هستند که هریک در اعتراض به دستگیری پروندە و بازجویی و شرایط زندان دست به اعتصاب غذای طولانی و کم سابقەای زدەاند.

آرش صادقی با ٧٢ روز اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشت و روند بازجویی همسرش گلرخ ابراهیمی، نهایتا با آزادی موقت همسرش رضایت داد که به او سرم وصل کنند. مرتضی مرادپور پس از ٦٥ روز با درخواست مادر و آزادی مشروط پیروزمندانە اعتصابشان را خاتمە داد. اما اعتصاب غذای علی شریعتی با ٦٩ روز و سعید شیرزاد با ٣٢ روز و چندین زندانی دیگر ادامە دارد.

بازتاب این نبرد نابرابر تا کنون بسیار وسیع بودە است و کمپین های متعددی در حمایت از این زندانیان و برای آزادی زندانیان سیاسی در جریان است. در مقابل زندان اوین نیز در روز دوشنبە گذشتە تجمعی اعتراضی و با پشتیبانی از زندانیان صورت گرفت.

کومەلە زحمتکشان کردستان از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و خواست همەی مردم و نهادهای مدافع زندانیان برای آزادی زندانیان سیاسی کاملا حمایت می کند. در کردستان که حتی قوانین رژیم اسلامی محلی از اعراب ندارد و بیشترین تعداد زندانی سیاسی زیر حکم اعدام قرار دارند و رژیم معمولا بدون توجە به سیر پروندە آنان، اجرای آن احکام را برای شرایط سیاسی معینی موکول می کند و از این حربە برای شکستن زندانی و وحشت پراکنی سود می جوید، مبارزە و اتحاد برای نجات جان زندانیان سیاسی اولویت خاصی دارد.

درود بر پایداری و استقامت زندانیان در اعتصاب غذا
درود بر حمایت کنندگان از این زندانیان
زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کومەلە زحمتکشان کردستان
١٨ دیماە ١٣٩٥
٧ ژانویە ٢٠١٧

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆمەڵە بۆ پشتیوانی لە داخوازییەكانی زیندانیانی سیاسی مانگرتوو
بابەتی دواتردایکێکی تێکۆشەری کۆمەڵە و کوردستان و شاری سنە ماڵئاوایی له ژیان کرد