شش حزب سیاسی کردستان ایران در بیانیه‌ای مشترک انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و روستا را تحریم کردند.

متن بیانیه:

بیانیه‌ی مشترک
مردم مبارز کردستان!
رژیم جمهوری اسلامی روز 29 اردیبهشت ماه امسال، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را به اجرا در می‌آورد. اما آنچه که در این روز به نام انتخابات تحت حاکمیت این رژیم انجام می‌شود، با هیچ معیاری دمکراتیک و امروزی نمی توان بر آن نام انتخابات آزاد گذاشت. در شرایطی که فعالیت احزاب سیاسی مخالف رژیم ممنوع شده است، در شرایطی که در ایرانآزادی بیان جرم است و توده های مردم کردستان از ابتدائی ترین حقوق ملی و انسانی خود محروم شده‌اند، این به اصطلاح انتخابات چیزی جز محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت خویش نیست و یکی از علل تداوم عمر جمهوری اسلامی و نظام استبداد و سرکوب در ایران است.
به این مناسبت از همۀ مردم کردستان ایران می‌خواهیم، به عنوان عکس العملی قاطعانه در برابر همۀ این بی حقوقیها، روز 29 اردیبهشت به پای صندوقهای رأی نروند. بدین ترتیب با شرکت نکردن در این نمایش انتخاباتی پیامی روشن از همبستگی و یک صدایی خود در مقابل رژیمی که حقوق انسانی و روای این مردم را پایمال می کند به جهانیان برسانند. بایکوت کردن متحدانهو وسیع این به اصطلاح انتخابات در همان حال راهی است برای خنثی کردن تلاشهایی که رژیم برای تحت فشار قرار دادن مردم، به دلیل امتناع از شرکت در انتخابات، می‌توانداعمال کند.
از همۀ فعالان عرصه‌های مبارزات اجتماعی و مدنی، مبارزین سیاسی، سازمانها و شخصیت های سیاسی میخواهیم که در جهت انجام وظیفۀ آزادیخواهانه خود، فعالانه به این فراخوان پاسخ مثبت بگویند و صفوف این همبستگی را تقویت کنند.

حزب دمکرات کردستان
کومەلە زحمتکشان کردستان
حزب کومەلە کردستان ایران
سازمان خبات کردستان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران
کومەلە – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

7ی اردیبهشت 1396
27 آوریل 2017

بابەتی پێشووبیانیە کومەلە … اول ماه مە روز اتحاد جهانی کارگران
بابەتی دواترکۆبوونەوەی ناڕەزایی لە بەردەم باڵوێزخانە تورکیە لە دانمارک