جانباختن دەها کارگر در معدن آزاد شهر، جنایتی است که باید به کارنامە سیاە جمهوری اسلامی کە مملو از ستم بر کارگران و جنایت علیە آنهاست افزودە شود. کارفرمای این معدن ارگانهای حکوومتی رژیم اسلامی ایران هستند و به همین دلیل جمهوری اسلامی، قانون ضدکارگری کار این رژیم و ظلمتکدەای کە برای کارگران و مردم زحمتکش بنا نهادە، عامل و متهم ردیف اول این فاجعە هستند.

این فاجعە را نمیتوان یک حادثە قلمداد کرد، دەها کارگر این معدن در یک انفجار کاملا قابل پیشگیری جان باختەاند و دەها کارگر دیگر مصدوم شدەاند. برای خانوادەهای کارگران جانباختە درد و رنج و سیەروزی با از دست دادن نان آورشان ابعاد فاجعەبارتری به خود می گیرد.

در ایران تحت حاکمیت سرمایەداری اسلامی بە علت نبودن استانداردها و ایمنی لازم، کارکردن در کارخانەها، کارگاەها و مراکز تولیدی و به ویژە معادن، خطرناک بودە و هرلحظە ممکن است یک رویداد باعث آسیب‌دیدن و گاها جانباختن کارگران شود. در شهریور ٩٥ معدن فلورین شماره‌ ۲ طبس متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور، در آذرماه سال ۹۱ در حادثه انفجار معدن یال شمالی در طبس، در اسفند ماه ۹۲ در زغال‌سنگ چشمه پودنه در کوهبنان کرمان، در بهمن ۹۳ انفجار و ریزش تونل معدن زغال‌سنگ گله توت کرمان، دەها کارگر جان باختەاند. اینها تنها نمونەهایی از جنایات حکومت ضد کارگر جمهوری اسلامی ایران است. وضعیت امنیت کارگران در دیگر مراکز کار تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. طی این سال ها و در همە مبارزات کارگری ــ فقط در سال ١٣٩٥ هر روزە بیش از سە مبارزە و اعتراض کارگری صورت گرفتە است ــ ناامنی محیط کار از موارد اعتراض و بهبود آن خواست تمامی این مبارزات بودە است.

کومەلە خواهان آنست که مسببان این جنایت معرفی شدە و خسارت جانی و مالی که بر کارگران تحمیل شدە است و همچنین هزینەی زندگی خانوادەهای قربانیان این انفجار تماما از سوی رژیم و ارگان های ذیربط تقبل گردد.

در پایان جانباختن کارگران را در رویداد بسیار تاسف بار انفجار معدن آزاد شهر به خانوادە این کارگران و به هم طبقەای هایشان در سراسر ایران تسلیت می گوییم و برای بازماندگان سلامتی خواستاریم.

تنها با مبارزەی منسجم و سازمانیافتە میتوان بسوی اهداف عدالتخواهانە و انسانی طبقەی کارگر گام برداشت.

 

هیات اجرایی کومەلە زحمتکشان کردستان

۱٥ اردیبهشت ۱۳۹٦

 

 

بابەتی پێشوووتووێژی رادیۆی دەنگی گەلی کوردستان لەگەڵ هاوڕێ عومەر ئێلخانیزادە سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانی ئێران
بابەتی دواترڕاگەیاندنی دەستەی کارگێڕی کۆمەڵە سەبارەت بە تەقینەوەی کانگای ئازادشار